OBAVIJEST│Datum: 16/6/17│Autor: admin

Prvi upisni rok za studijske programe na I ciklusu studija na Filozofskom fakultetu u Tuzli


Filozofski fakultet u Tuzli obavještava sve zainteresirane kandidate da je u toku upis na studijske programe na I ciklusu studija. Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija možete preuzeti OVDJE. Na studijske programe u akademskoj 2017/18. godini u prvu godinu prvog ciklusa studija prvi put će se upisati slijedeći broj studenata:

Studijski program

Studenti koji se finansiraju iz budžeta TK

Studenti koji se sami finasiraju

Bosanski jezik i književnost

15

15

Historija

15

15

Predškolski odgoj i obrazovanje

15

15

Razredna nastava

15

15

Strani jezici

- Engleski jezik i književnost

- Njemački jezik i književnost

- Turski jezik i književnost

 

15

15

15

 

30

15

15

Žurnalistika

15

15

Pedagogija-psihologija

15

15

Socijalni rad

15

15

Filozofija-sociologija

15

15

Uslovi upisa

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.
Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.
Pravo za prijem na redovni studij imaju nezaposlena/izdržavana lica, a zaposlena lica imaju pravo učešća na konkursu na studijske programe na kojima se organizuje vanredni studij.

Prvi upisni rok

- podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 29.06.2017. godine;
- prijemni ispit održaće se 03.07.2017. godine u 10,00 sati;
- privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2017. godine, a konačna 07.07.2017. godine;
- upis primljenih kandidata obaviće se od 10.07. do 14.07.2017. godine i od 21.08. do 25.08.2017. godine.

Drugi upisni rok

- podnošenje prijava vršiće se od 28.08. do 31.08.2017. godine;
- prijemni ispit održaće se 05.09.2017. godine u 10,00 sati;
- privremena rang-lista kandidata objaviće se do 06.09., a konačna 11.09.2017. godine;
- upis primljenih kandidata obaviće se od 11.09. do 22.09.2017. godine.

Dokumenti potrebni za upis na Fakultet

Prijavu na Konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi fakulteta.

U obrascu prijave na Konkurs kandidat mora naznačiti studijski program fakulteta na koji se želi upisati.

Uz prijavu se obavezno prilažu: originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, originalna svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole, Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane, Uvjerenje o državljanstvu izdato nakon 17.06.2013. godine i uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 5/12, 5/14 i 12/16), ne starije od 6 mjeseci.

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica nalazi se na web stranici Univerziteta.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju ili potvrdu nadležnog ministarstva da je postupak u toku.

Upisna procedura i cijene školarina

Univerzitet u Tuzli upisuje utvrđeni broj studenata prema opštim i pojedinačnim kriterijima, te uspjehu na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit polažu svi prijavljeni kandidati. Test ili druga pisana forma prijemog ispita vrši se u duplikatu ovjerenom pečatom od čega jedna kopija ostaje Univerzitetu a druga se uručuje kandidatu neposredno po završetku prijemnog ispita.

Kandidati s posebnim potrebama imaju pravo na prilagođeno polaganje prijemnog ispita uz obavezu da se pismeno obrate Centru za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli najkasnije 7 dana prije termina polaganja prijemnog ispita.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema opštim i pojedinačnim kriterijima i rezultatima ostvarenim na prijemnom ispitu:
1. opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i iznose najviše 50 bodova;
2. pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje škole, koji su od značaja za odgovarajući studij, a koji donosi kandidatu najviše 10 bodova;
3. broj bodova ostvarenih na prijemnom ispitu koji se polaže iz jednog do tri predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij, a isti se vrednuje sa maksimalno 40 bodova.

Broj bodova po osnovu opštih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena (zaokružena na dvije decimale) iz svih predmeta, u svim razredima srednje škole, množi brojem 10 (deset).

Broj bodova po osnovu pojedinačnih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz jednog do tri predmeta, u skladu sa Konkursom, iz dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij, množi brojem 2 (dva) i nakon toga zaokružuje na jednu decimalu.

U nastavku su podaci o predmetima koji se boduju po pojedinačnim kriterijima i prijemnom ispitu: 

Studijski program: Bosanski jezik i književnost
- Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik.
- Prijemni ispit: Test iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost.

Studijski program: Historija
- Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Historija/Povijest.
- Prijemni ispit: Test iz predmeta Historija/Povijest.

Studijski programi: Razredna nastava i Predškolski odgoj i obrazovanje
- Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Matematika.
- Prijemni ispit: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Matematika.

Studijski program: Pedagogija-Psihologija
- Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Demokratija i ljudska prava.
- Prijemni ispit: Pedagogija i Psihologija.

Studijski odsjek: Strani jezici
Engleski jezik i književnost
- Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Engleski jezik.
- Prijemni ispit: Test iz engleskog jezika.

Turski jezik i književnost
- Predmeti koji se boduje po pojedinačnim kriterijima su Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Historija.
- Prijemni ispit: Test iz Lingvistike.

Njemački jezik i književnost
- Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Njemački jezik.
- Prijemni ispit: Test iz njemačkog jezika.

Studijski program: Žurnalistika
- Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Sociologija.
- Prijemni ispit: pisanje eseja, test iz predmeta Sociologija i Demokratija i ljudska prava.

Studijski program: Socijalni rad
- Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Sociologija.
- Prijemni ispit: Test iz predmeta Sociologija i Demokratija i ljudska prava.

Studijski program: Filozofija-Sociologija
- Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Filozofija i Sociologija.
- Prijemni ispit: Test iz Filozofije i Sociologije.

Predlažemo vam također da posjetite sekciju posvećenu BUDUĆIM STUDENTIMA gdje možete naći podrobnije informacije o postupku upisa na studij.

Pod jednakim uslovima, a primjenom kriterija iz člana 4. i člana 7. ovog Konkursa, prioritet pri upisu imaju lica iz člana 19. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/12, 5/14 i 12/16), kao i lica iz člana 99. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom (''Službene novine TK'' broj: 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16), pod uslovom da su uz prijavu na Konkurs pružili dokaz nadležnog organa o pripadnosti toj kategoriji.

U akademskoj 2017/18. godini studenti, državljani Bosne i Hercegovine, participiraju u troškovima studija ili plaćaju školarinu u iznosu kako slijedi:
- Redovni studenti prvog studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2017/18. godini plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru;
- Redovni studenti prvog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2017/18. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćaju školarinu u iznosu od 600,00 KM po semestru. 

Studenti strani državljani i lica bez državljanstva plaćaju školarinu u visini utvrđenoj Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o participaciji troškova I ciklusa studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo BiH ("Službene novine TK", broj: 14/15).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta ili nas kontaktirati putem telefona, fax-a ili e-maila.

Želimo vam uspješan upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u Tuzli!