OBAVIJEST│Datum: 16/6/18│Autor: admin

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

Filozofski fakultet u Tuzli obavještava sve zainteresirane kandidate da je u toku upisni rok na studijske programe na I i II (master) ciklusu studija.

PREUZMITE: KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

PRVI CIKLUS STUDIJA

Na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini u prvu godinu ciklusa studija prvi put će se upisati slijedeći broj studenata:

Studijski program/Usmjerenje

Studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK

Studenti koji se sami finansiraju

Bosanski jezik i književnost

15

10

Historija

15

10

Predškolski odgoj i obrazovanje

15

10

Razredna nastava

15

10

Strani jezici
- Engleski jezik i književnost
- Njemački jezik i književnost
-Turski jezik i književnost

 

15

15

15

 

30

10

10

Žurnalistika

15

10

Pedagogija

15

15

Psihologija

15

15

Socijalni rad

15

10

Filozofija-sociologija

15

10

Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija)

15

10

VAŽNI DATUMI

PRVI UPISNI ROK
-  podnošenje prijava vršit će se od 16.06. do 28.06.2018. godine;
-  prijemni ispit održat će se 03.07.2018. godine u 10,00 sati;
-  privremena rang-lista kandidata objavit će se do 04.07.2018. godine, a konačna 06.07.2018. godine;
-  upis primljenih kandidata obavit će se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018. godine.

DRUGI UPISNI ROK
-   podnošenje prijava vršit će se od 22.08. do 31.08.2018. godine;
-   prijemni ispit održat će se 04.09.2018. godine u 10,00 sati;
-   privremena rang-lista kandidata objavit ć e se do 05.09., a konačna 10.09.2018. godine;
-   upis primljenih kandidata obavit će se od 14.09. do 17.09.2018. godine.

USLOVI ZA PRIJEM STUDENATA

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Pravo  učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz. Pravo za prijem na redovni studij imaju nezaposlena/izdržavana lica, a zaposlena lica imaju pravo učešća na konkursu na studijske programe na kojima se organizuje vanredni studij.

Univerzitet u Tuzli upisuje utvrđeni broj studenata prema opštim i pojedinačnim kriterijima, te uspjehu na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit polažu svi prijavljeni kandidati. Test ili druga pisana forma prijemog ispita vrši se u duplikatu ovjerenom pečatom od čega jedna kopija ostaje Univerzitetu a druga se uručuje kandidatu neposredno po završetku prijemnog ispita.

Kandidati s posebnim potrebama imaju pravo na prilagođeno polaganje prijemnog ispita uz obavezu da se pismeno obrate Centru za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli najkasnije 7 dana prije termina polaganja prijemnog ispita.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema opštim i pojedina č nim kriterijima i rezultatima ostvarenim na prijemnom ispitu:
1.  opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i iznose najviše 50 bodova;
2.  pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednješkole, koji su od značaja za odgovarajući studij, a koji donosi kandidatu najviše 10 bodova;
3.  broj bodova ostvarenih na prijemnom ispitu koji se polaže iz jednog do tri predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij, a isti se vrednuje sa maksimalno 40 bodova.

Prijemni ispit je eliminatoran.
Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 20 bodova da bi ušao u dalji postupak rangiranja.

Broj bodova po osnovu opštih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena (zaokružena na dvije decimale) iz svih predmeta, u svim razredima srednje škole, množi brojem 10 (deset).

Broj bodova po osnovu pojedinačnih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz jednog do tri predmeta, u skladu sa Konkursom, iz dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij, množi brojem 2 (dva) i nakon toga zaokružuje na jednu decimalu.

Pod jednakim uslovima, a primjenom kriterija iz člana 4. i člana 7. ovog Konkursa, prioritet pri upisu imaju lica iz člana 19. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/12, 5/14 i 12/16), kao i lica iz člana 99. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom (''S lužbene novine TK'' broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18), pod uslovom da su uz prijavu na Konkurs pružili dokaz nadležnog organa o pripadnosti toj kategoriji.

Prijavu na Konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi fakulteta/Akademije.

U obrascu prijave na Konkurs kandidat mora naznačiti studijski program  na koji se želi upisati.
Uz prijavu se obavezno prilažu: originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, originalna svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole, Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove li č ne karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane, Uvjerenje o državljanstvu izdato nakon 17.06.2013. godine i uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 5/12, 5/14 i 12/16), ne starije od 6 mjeseci. Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i č lanova njihovih porodica nalazi se na web stranici Univerziteta: www.untz.ba.
Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju ili potvrdu nadležnog ministarstva da je postupak u toku.

U akademskoj 2018/19. godini studenti, državljani Bosne i Hercegovine, participiraju u troškovima studija ili plaćaju školarinu u iznosu kako slijedi:

  • Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2018/19. godini plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru;
  • Redovni studenti prvog  ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2018/19. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćaju školarinu u iznosu od 600,00 KM po semestru .

Za više informacija o kriterijima za upis na svaki studijski program predlažemo da pogledate VODIČ ZA UPIS NA STUDIJ U TRI KORAKA kao i tekst KONKURSA.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta ili nas kontaktirati putem telefona, fax-a ili e-maila.

Želimo vam uspješan upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u Tuzli!

DRUGI CIKLUS STUDIJA

U prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini na studijske programe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli upisat će se studenti koji se sami finansiraju kako slijedi:

Studijski program/Usmjerenje

Minimalnan broj studenata

Maksimalan broj studenata

Bosanski jezik i književnost
-Lingvistika bosanskog jezika
-Bosanskohercegovačka književnost u književno-historijskom kontekstu

 

7

7

 

10

10

Historija
-Historija Bosne i Hercegovine

 

7

 

10

Engleski jezik i književnost
-Prevođenje engleskog jezika
-Lingvistika engleskog jezika

 

7

7

 

15

15

Njemački jezik i književnost
-Njemačka književnost
-Lingvistika njemačkog jezika

 

7

7

 

10

10

Žurnalistika

7

10

Pedagogija

7

10

Psihologija

7

10

Socijalni rad

7

10

Filozofija

7

10

Sociologija

7

10

VAŽNI DATUMI

Rangiranje i prijem kandidata vrši komisija koju i menuje dekan fakulteta/Akademije, a na osnovu uspjeha ostvarenog na dodiplomskom/prvom ciklusu studija (prosje č na ocjena zaokružena na dvije decimale).

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:
-  podnošenje prijava vršit će se od 16.06. do 20.09.2018. godine;
-  privremena rang-lista kandidata objavi će se do 21.09.2018. godine, a konačna do 24.09.2018. godine;
-  upis primljenih kandidata obavi ć e se od 24.09. do 28.09.2018. godine.

USLOVI ZA PRIJEM STUDENATA

Po završetku drugog ciklusa studija stiče se diploma magistra u skladu sa Spiskom akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj 13/17).

Pravo upisa na studijske programe drugog ciklusa imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su na akreditovano j visokoškolskoj ustanovi završili odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine odnosno sa ostvarenih 240 ECTS bodova, odnosno koji su završili prvi ciklus studija u trajanju od tri godine odnosno sa ostvarenih 180 ECTS bodova za upis na dvogodišnji master studij na studijskim programima Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu i Razredna nastava na Filozofskom fakultetu.

Uz prijavu na Konkurs kandidat prilaže:
- ovjerenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem dodiplomskom studiju/studiju prvog ciklusa ili uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diplome
- uvjerenje visokoškolske ustanove o dužini trajanja dodiplomskog studija odnosno dodatak diplomi (za lica koja su završila prvi ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja),
- uvjerenje o uspjehu na dodiplomskom studiju (za lica koja su završila studij po ranijem sistemu studiranja),
- uvjerenje o državljanstvu.

Lica koja su diplomu osnovnih studija stekla u i nostranstvu, u obavezi su priložiti i rješenje o izvršenoj nostrifikaciji inostrane isprave, ili pot vrdu Univerziteta u Tuzli da su podnijeli zahtjev za akademsko priznavanje inostrane diplome u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli. Obrazac Zahtjeva za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli može se preuzeti  na web stranici www.untz.ba ( http://www.untz.ba/index.php?page=akti1 ).

Kandidati koji ostvare pravo upisa na drugi ciklus studija na studijskim programima u trajanju od jedne akademske godine plaćaju školarinu u visini od 2.400,00 KM (po jednu polovinu iznosa pri upisu u svaki semestar), a kandidati na studijskim programima u trajanju od dvije akademske godine, plaćaju školarinu u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini.
Kandidati strani državljani i lica bez državljanstva plaćaju školarinu u visini utvrđenoj Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona. 

Konkurs ostaje otvoren do 20. septembra tekuće godine.
Privremena rang-lista kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta. Na  objavljenu  privremenu  rang  listu  kandidati  mogu  uložiti  pismeni  prigovor  naučno- nastavnom fakulteta, a isti se predaje putem studentske službe fakulteta, u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja privremene rang-liste. Konačnu Odluku po žalbi donosi naučno-nastavno vijeće fakulteta, nakon čega  utvrđuje  konačnu  rang-listu,  koju  objavljuje  na  oglasnoj  ploči  i  web  stranici fakulteta, sa naznakom kandidata koji su ostvarili pravo na upis. Upis kandidata vrši se na osnovu konačne rang-liste.

Obrazac prijave na Konkurs može se dobiti u studentskoj službi fakulteta ili na web stranici www.untz.ba. Prijava na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, uz naznaku "Prijava na Konkurs za upis na drugi ciklus studija" putem studentske službe fakulteta/Akademije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta ili nas kontaktirati putem telefona, fax-a ili e-maila.

Želimo vam uspješan upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u Tuzli!