Dr. sc. Adib Đozić

    Adib ĐOZIĆ rođen je 1953. u Srebrenici, sociolog, istraživač, društveni djelatnik i redovni profesor Univerziteta u Tuzli, voditelj Odsjeka za filozofiju-sociologiju na Filozofskom fakultetu. U zavičaju je završio osnovnu i srednju školu, a studij Sociologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Magistrirao je 1985. godine na temu: Nacionalni odnosi i socijalistička samoupravna demokratija u Bosni i Hercegovini. Doktorsku disertaciju Bošnjaštvo u svjetlu savremenih teorija o naciji i nacionalnom pitanju odbranio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2002. godine  i stekao doktorat  iz oblasti socioloških nauka.Prošao je izborna zvanja na Univerzitetu od višeg asistenta, docenta, vanrednog profesora do redovnog profesora univerziteta. Za redovnog profesora Univerziteta u Tuzli izabran je 2013. godine. Predaje na Filozofskom fakultetu nastavne predmete iz uže naučne oblasti “Sociologija” na studijskim odsjecima: Filozofija-sociologija, Historija, Pedagogija i psihologija, Predškolski odgoj, Razredna nastava, Socijalni rad i Žurnalistika. Također, predaje sociološke discipline na Pravnom i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Uža područja ekspertize su mu: Sociologija bosanskohercegovačkog društva, Sociologija genocida, Teorije nacije i Opća sociologija.  Kao gostujući profesor ima i angažman na Nastavničkom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. U dva izborna mandata bio je član Senata Univerziteta u Tuzli. Također, u dva izborna mandata bio je predsjednik Vijeća grupacije društvenih nauka Senata Univerziteta u Tuzli. Bio je mentor pri izradi pet magistarskih radova i tri doktorske disertacije. Citiran u 12 naučnih knjiga i radova. Učesnik je u nekoliko naučno-istraživačkih projekata kao član ili pak kao nosilac projekta. Spoljni je naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.  Autor je 7 knjiga i preko 60 naučnih radova iz oblasti sociologije. Osnivač posebne sociološke discipline Sociologija genocida. Knjiga Studije o bošnjaštvu, Prilog sociologiji nacionalnih zajednica u Bosni i Hercegovini nagrađena je Plaketom Hasan Kaimija 2015. godine za najbolje djelo iz oblasti društvenih i humanističkih nauka objavljeno u Bosni i Hercegovini u 2013. i 2014. godini.

 

Izabrana bibliografija

Knjige

1. Sociologija, (koautor sa prof.dr.sc. J.Žiga) OFF-SET, Tuzla, 2004. (str.249.)

2. Sociologija, (koautor sa prof.dr. J. Žiga), BKC, Sarajevo, (dva izdanja, 2006., 2007.) (str. 294.)

3. Bošnjačka nacija, BKC, Sarajevo, 2003.

4. Srebrenica kroz minula stoljeća, (koautor sa E. Mutapčićem i E. Đedovićem), JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2012.

5. Ogledi o bosanskohercegovačkom društvu, Prilog sociologiji bosanskohercegovačkog društva, BKC, Sarajevo, - OOF-SET, Tuzla, Sarajevo/Tuzla, 2012.

6. Studije o bošnjastvu, Prilog sociologiji nacionalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, BKC, Sarajevo, - OOF-SET, Tuzla, Sarajevo/Tuzla, 2013.

7. Sociologija, (koautor sa prof. dr. sc. J. Žiga), četvrto dopunjeno i izmijenjeno izdanje (str.404.). Senat Univerziteta u Tuzli je Odlukom br. 03-8040-15.4/12 od 03. 10. 2012. godine, odobrio ovaj tekst kao univerzitetski udžebenik za potrebe izučavanja nastavnih predmeta: “Sociologija I”, “Sociologija II”, “Opća sociologija”na Filozofskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Članci

1996. Bošnjaci i vrijeme - prikaz knjige  prof. dr. Envera Halilovica, DEFEKTOLOGIJA, Časopis za defektološka, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju. Univerzitet u Tuzli, Defektološki fakultet Tuzla, broj 2, (str.57-59); obim 3 stranice, format A-4.

1999. Socijalno-demografske promjene kod prognanika kao uzrok narušavanja mentalnog zdravlja društva, ZBORNIK RADOVA: Psihijatrija u zajednici psihosocijalne posljedice rata u Bosni i Hercegovini, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, ISBN 9958-602-05-9, (str.157-160.); obim 4 stranice, format A-4.

2001.  Bošnjačka vertikala vlasništva nad zemljom u Bosanskom Podrinju,ZBORNIK RADOVA, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Vol.17,br.3.ISSN 1512-6021 (str.135-143.); obim: 9 strana, format B-5.

2001.   Društveno-historijska situiranost Bošnjaka u Srebrenici,Pogledi, BZK Preporod u BiH Općinsko društvo Tuzla, Tuzla, br. 8. ISSN 1512-8288 (str.126-136.); obim:11 stranica, format B-5.

2001/02.  Uticaj religije na konstituiranje nacija u Bosni i Hercegovini, DEFEKTOLOGIJA, Časopis za defektološka, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju. Univerzitet u Tuzli, Defektološki fakultet Tuzla, 2001/2002. br.7., ISSN 15126994 (na naslovnoj stranici) KODOM ISSN 977 151269900 (na poleđini), (str.204-210.); obim 7 stranica, format A-4.

2003. Unutarbošnjačke sukobljenosti i suprotstavljenosti - zapreka brzoj afirmaciji bošnjačkog identiteta,ZNAKOVI VREMENA, Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu; Naučnoistrazivacki institut “IBN SINA" Sarajevo,Vol.6, broj 21.ISSN 1512-5416 (str.10-18.); obim 9 stranica, format B-5.

2003. Bosanskohercegovačko društvo i nacionalizam,Pogledi, časopis BZK, Preporod, Tuzla, br. 9. ISSN 1512-8288 (str.27-36.); obim 10 strana, format B-5.

2003. Prinudne migracije i problemi razvoja regije Sjeveroistočne Bosne,ZBORNIK RADOVA, Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju, Tuzla, ISBN 9958-609-21-5 (str. 259-272.); obim:14 stranica, format B-5.

2004. Izvanbosanski programi zla u bosanskohercegovačkom drustvu,ZNAKOVI VREMENA, Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu; Naucnoistraživački institut “IBN SINA" Sarajevo, Vol.7,broj 22/23. ISSN 1512-5416 (str.131-146.); obim;16 stranica, format B-5.

2004. Sociološko razumijevanje socijalnih problema,DEFEKTOLOGIJA, Časopis za defektološka, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju. Univerzitet u Tuzli, Defektološki fakultet Tuzla, broj 9-10, (str.195-200.); obim: 6 stranice, format A-4.

2004. Bosanskohercegovačko društvo, Bošnjaci i tolerancija,ZBORNIK RADOVA, Filozofski fakultet,Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Vol. 31, br. 5. ISSN 1512-6021 (str.77-85.); obim: 9 strana, format B-5.

2004. llirsko-slavenski elementi u duhovno-kulturnom biću Bošnjaka,SPORT, naučni časopis Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Tuzla, br.1. ISSN 1512-9519); (str.123-129.); obim; 7 strana, format A-4.

2005. Sociološko razumijevanje sportskog odgoja,SPORT, naučni časopis Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Tuzla, br.1. ISSN 1512-9519); (str. 150-157.); obim: 8 strana, format A-4.

2005. Sociologija i bosanskohercegovački intelektualci nakon genocida u Srebrenici,ZNAKOVI VREMENA, Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu; Naučnoistraživački institut ,,IBN SINA" Sarajevo,Vol.8, broj 29/30. ISSN 1512-5416 (str.114-131.); obim; 17 stranica, format B-5.

2005. Fenomen bosanskohercegovačkog društva 19. stoljeća u naučnom djelu Galiba Šljive,SAZNANJA, Časopis za historiju, Društvo historičara Tuzla, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, br.1. ISSN 1840/1120 (str.69-78.); obim: 10 stranica, format B-5.

2005. Elementi za modernu subznanstvenu teoriju genocida,ZBORNIK RADOVA, Filozofski fakultet,Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Vol. 31, br.6. ISSN 1512-6021 (str.273-287.); obim:15 stranica, format B-5.

2006. Državni genocid (Svjetsko-povijesno i bosansko-bošnjacko iskustvo),ZNAKOVI VREMENA, Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu; Naučnoistraživački institut “IBN SINA" Sarajevo, 2006.,Vol.9, broj 32. ISSN 1512-5416 (str.116-134.); obim; 18 stranica, format B-5.

2006. Sociologija odgoja i obrazovanja u sistemu društvenih znanosti,ZBORNIK RADOVA, Filozofski fakultet,Univerzitet u Tuzli. TuzIa, Vol.31, br.7. ISSN 1512-6021(str.511-522.); obim:12 stranica, format B-5.

2006. Država i genocid,ZBORNIK RADOVA, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Vol.31, br.7. ISSN 1512-6021(str.495~510.); obim: 15 stranica, format B-5.

2007/08. Paradigmatičnost bošnjačke političke nedorečenosti,Bošnjačka pismohrana, časopis za povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj, Zagreb, Svezak 7, br.23-26.ISSN 1332-2362 (str.30-36.); obim 7 stranica, format B-5.

2007. Društvena determiniranost nasilja u sportu,ZBORNIK naučnih i stručnih radova, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerzitet u Tuzli, Tuzla, br.1, (str.155-166.); obim 12 stranica, format B-5.

2007. Bosanskohercegovački suverenitet u političkoj djelatnosti MNO (Muslimanske narodne organizacije),ZNAKOVI VREMENA, Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu; Naučnoistraživački institut “IBN SINA" Sarajevo, Vol.10, broj 35/36. ISSN 1512-5416 (str.226-240.); obim; 15 stranica, format B-5.

2008. Prihvat bošnjackih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995.,ZBORNIK RADOVA, Prirodno-matematičkog fakulteta, Svezak Geografija, Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet, Tuzla, br.4-5, ISSN 1840-0515 (str.171-185); obim:15 stranica, format B-5.

2008. Percepcija bosanskog patriotizma u iskustvu Muslimanske narodne organizacije,SAZNANJA, časopis za historiju, Društvo historičara Tuzla, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, br.2. ISSN 1840/1120 (str. 98-110.); obim: 13 stranica, format B-5.

2008. lbn-Haldunovo djelo u znanstvenom opusu dr. Hasana Sušića,Pogledi, časopis BZK, Preporod, Tuzla, br.12. ISSN 1512-8288 (str. 153-166.); obim 14 stranica, format B-5.

2008. Društveno-ideološki uzroci stereotipa i predrasuda o bošnjackoj naciji,Pogledi, časopis BZK, Preporod, Tuzla, br.12. ISSN 1512-8288 (str.189-212.); obim 23 stranice, format B-5.

2008. Strukturalne promjene bosanskohercegovačkog društva izazvane Austro-Ugarskom okupacijom,BOSANSKI JEZIK, Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost, Tuzla, ISSN 1512-5696, UDK 811.163.43 (str.63-72.); obim 10 stranica, format B-5.

2008.Društveno-historijski značaj tekije Hamza-dede Orlovića u Konjević Polju za regiju Srebrenica, Šeherdžik, Časopis za kulturnu historiju Gornje Spreče, Udruženje prognanika Gornja Spreča Kalesija, BZK Preporod Kalesija-Osmaci, Kalesija, 2008. ISSN 1840-4404 (str.85-106.); obim: 32 stranice, format B-5.

2008. Sport as socio-educational phenomenon,SPORT SCIENTIFIC PRACTICAL ASPECTS, Internacional scientific journal of kinesiology, Tuzla, VOL.5, ISSUE 18, 2, ISSN 1512-9519 (str.55-60.); obim 6 stranica, format A-4.

2008. Bošnjacki nacionalni identitet u spisateljskom opusu Ćamila Avdića,ZBORNIK RADOVA, Filozofski fakultet,Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Vol. 32,br.9. ISSN 1512-6021(str.361.-378.); obim: 18 stranica, format B-5.

2009. Bosna i Bošnjaci u spisateljskom opusu i političkoj praksi Husage Čišića,ZBORNIK RADOVA,ULOGA HUSEINA HUSAGE ČIŠIĆA U RAZVOJU I AFIRMACIJI BOŠNJAKA I BOSNE I HERCEGOVINE-130 godina od rođenja-Bošnjačka pismohrana,Časopis za povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj, Zagreb, ISSN 1332-2362, UDK 323.15(497.5); (str. 24-36.); obim 13 stranica, format B-5.

2009. Genocid u Srebrenici paradigma bosnacida,Educa, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Nastavnički fakultet Univerziteta ,,Džemal Bijedić" Mostar, II, br.2. ISSN, 1840-3301, UKD 316.48 (497.6) (str. 141-154.); obim: 14 stranica, format B-5.

2009. Razmještaj prognanog stanovništva iz općine Srebrenica na području Federacije Bosne i Hercegovine,ZBORNIK RADOVA, Prirodno-matematičkog fakulteta, Svezak Geografija,Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet, Tuzla, br.6, ISSN 1840-0515 (str.105-110); obim: 6 stranica, format B-5.

2010. Tradicija zaštite manjina u Bosni i Hercegovini - primjer Tuzla,Pogledi, časopis BZK, Preporod, Tuzla, br. 13-14.ISSN 1512-8288 (str. 85-101.); obim 17 stranica, format B-5.

2010. Bosanskohercegovačko društvo u znanstvenom djelu prof. dr. Mustafe Imamovića,ZBORNIK RADOVA, MUSTAFA IMAMOVIĆ 45 GODINA NAUČNOG I PUBLICISTIČKOG RADA, Institut za istoriju Sarajevo, Javna biblioteka ,,Alija Isakovic" Gradačac,University Press,Sarajevo,Sarajevo/Gradačac, (str.41-62.); obim: 22 stranice, format B-5.

2010. Đozići iz Srebrenice - Skica za znanstvenu monografiju,BAŠTINA Sjeveroistične Bosne, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, Broj 1. ISSN 1986-6895 (str.81-95.); obim:15 stranica, format B-5.

2010. Socijalno porijeklo studenata univerziteta u Tuzli i perspektive međugeneracijske pokretljivosti bosanskohercegovačkog društva u sjeveroistočnoj Bosni,ZBORNIK RADOVA,Filozofski fakultet,Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Vol. 33, br.10. ISSN 1512-6021(str.101-127.); obim: 27 stranica, format B-5.

2011. Bosanskohercegovačka   državna autonomija u spisateljskom opusu Hamdije Pozderca,ZBORNIK RADOVA. Cazinska krajina XX stoljeće, Bošnjačka pismohrana, Časopis za povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj, Zagreb, broj 32-33, ISSN 1332-2362,UDK 323.15(497.5); (str.344-356.); obim 13 stranica, format B-5.

2011. 0 nekim elementima strukturalne sadržajnosti bosanskohercegovačkog društva u osmanskom periodu,ZBORNIK RADOVA, Međunarodni naučni simpozij, ,,Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas", Filozofski fakultet.Univerzitet u Tuzli, TuzIa, COBISS.BH-ID 18702086 (str.375-385.); obim: 11 stranica, format B-5.

2011. Rat, ratni zločin i migracije,ZBORNIK RADOVA, Naučni skupovi, ,,Migracije u Bosni i Hercegovini", BZK Preporod, Zajednica općinskih društava Tuzlanskog kantona,Tuzla, COBIS.BH-ID 19063302; ISBN 978-9958-9357-3-2; (str.305-323.); obim 19 stranica, format B-5.

2011. Potreba   redefiniranja subjekta genocida u savremenoj znanstvenoj teoriji,ZBORNIK RADOVA; Genocid u Bosni i Hercegovini-posljedice presude Međunarodnog suda pravde, Univerzitet u Sarajevu, Institut za istrazivanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, ISBN 978-9958-704-67-1; COBISS.BH-ID 18825222; Knjiga prva (str,558-580.); obim 23 stranice, format B-5.

2011.Genocid kao društvena i pravna činjenica bošnjačke historije,ZBORNIK RADOVA, Ustavno pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910-2010), Univerzitet u Tuzli, Pravni fakultet. TuzIa, ISNB 978-9958-609-63-3; COBISS.BH-lD 19265286; (str, 289-307.); obim 19 stranica, format B-5.

2011. Bošnjačka otvorenost za drugo i drugačije - bitna karakteristika bosanskog identiteta,ZBORNIK RADOVA 2; Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Institut za istoriju, Sarajevo, ISBN 978 - 9958 - 649- 10-3; COBISS. BH- 19111686; obim 22: stranice, format B-5.

2011. Tri Bošnjaka potvrda bosanskog i evropskog identiteta Bošnjaka,ZBORNIK RADOVA, Filozofski fakultet,Univerzitet u Tuzli,Tuzla, br. 11,  str.35-58; obim 24 stranice, format B-5. ISSN 1512-6021.

2011. Socijalna struktura prve generacije studenata studijskog odsjeka Filozofija - Sociologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,(koautor sa Alibegovic Abdel.) ZBORNIK RADOVA, Filozofski fakultet,Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2011. Str. 71-91; obim 21 stranica, format B-5. ISSN 1512-6021.

2012. Bošnjastvo na razmeđu religijskih identiteta,ZBORNIK RADOVA, Europski identitet Bošnjaka - od minulog iskustva do suvremene afirmacije, Bošnjačka pismohrana.Časopis za povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj, Zagreb, broj 34-35, ISSN 1332-2362, UDK 323.15(497.5); (str.165-184.); obim 20 stranica, format B-5.

2012. Srebreničke džamije i imamska familija Đozić,ZBORNIK RADOVA, sa naučnog simpozijuma: ,,Kulturno-istorijsko naslijeđe Srebrenice kroz vijekove", J.U. Arheoloski muzej ,,Rimski Muncipijum" Skelani, Srebrenica, ISBN 978-99955-743-0-7; COBIS.BH-ID 3232536; obim 18: stranica, format B-5.

2013. ldeologija nacija-države i zločini etničkog čišćenja i genocida nad Bošnjacima u 19. i 20. stoljeću, ZBORNIK RADOVA, sa naučnog simpozijuma : “150 godina od protjerivanja Muslimana iz kneževine Srbije”, Orašje, 07-08. 09. 2012., Medžlis islamske zajednice Orašje, Orašje, str. 99-127., obim 29 stranica, format B-5.ISBN 978-9958-9631-3-1; COBISS. BH-ID 20499462.

2012. Gradske džamije Srebrenice,Srebrenica kroz minula stoljeća, Knjiga 1, Edicija; Monumenta Srebrenica, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla-Srebrenica, ISSN 2233-162X.

2013. Mahala Crvena Rijeka u Srebrenici krajem 19. stoljeća,Srebrenica kroz minula stoljeća, Knjiga 2, Edicija; Monumenta Srebrenica, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla-Srebrenica, ISSN 2233-162X.

2013. Neki oblici neofašizma i Bošnjaci danas, ZBORNIK RADOVA sa međunarodnog znanstvenog skupa ,,Bošnjačko iskustvo antifasizma", Zagreb 30. novembar i 01. decemdar 2012. godine, Bošnjačka pismohrana. Časopis za povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj, Zagreb,br.36-37, str. 301-324, obim 24 stranice,  format B-5. ISSN 1332-2362; UDK 323.15 (497.5).

2014. Ideologija lijevog mesijanizma i kolektivno društveno-historijsko pamćenje kod Bošnjaka, ZBORNIK RADOVA sa naučne konferencije  ,,Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo, historija, stvarnost, perspektive”, Filozofski Fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 33-60, obim 28 stranica, format B-5. ISBN 978-9958-612-23-7; COBISS.BH-ID 21034502.

2014. Mahala Skender u Srebrenici krajem 19. stoljeća, (koautor sa mr. sc. Rusmir Djedović),Srebrenica kroz minula stoljeća, Knjiga 3, Edicija; Monumenta Srebrenica, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla-Srebrenica, ISSN 2233-162X.

2014. Tekija Hamza-dede Orlovića u Konjević polju,Srebrenica kroz minula stoljeća, Knjiga 3, Edicija; Monumenta Srebrenica, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla-Srebrenica, ISSN 2233-162X.

2015. Čaršija u Srebrenici krajem 19. stoljeća, (koautor sa mr. sc. Rusmir Djedović),Srebrenica kroz minula stoljeća, Knjiga 4, Edicija; Monumenta Srebrenica, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla-Srebrenica, ISSN 2233-162X

2015. Srpska pravoslavna crkva i genocid nad Bošnjacima, -Skica za jednu srpso-pravoslavnu teologiju genocida- (koautor sa Abdel Alibegović), ZBORNIK RADOVA sa međunarodnog znanstvenog skupa “Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu I stvarnosti balkanskih naroda”, Zagreb 06. i 07. marta 2015. godine, Bošnjačka pismohrana. Časopis za povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj, Zagreb, str. 173-197. obim 25 stranica,format B-5. ISSN 1332-2362; UDK 323.15 (497.5).

2015. Obrazovanje i genocid - Ko, kako i zašto, “zabranjuje” institucionalno obrazovanje o fenomenu genocida nad Bošnjacima 1992.-1995. godine, (koautor sa Abdel Alibegović), ZBORNIK RADOVA; “Srebrenica 1995-2015: Evaluacija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida”,  Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, Knjiga prva (str. 274-292.); obim 18 stranica, format B-5. ISBN 978-9958-028-17-5; COBISS.BH-ID 23065094 (1).

2016. Musala, Varoš i Ciganluk u gradu Srebrenici krajem 19. stoljeća, (koautor sa mr. sc. Rusmir Djedović),Srebrenica kroz minula stoljeća, Knjiga 5, Edicija; Monumenta Srebrenica, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla-Srebrenica, 2016., str. 59-83, obim 25 stranica, format B-5, ISSN 2233-162X.

2016. Naselja Orahovica, Viogor i Buće kod Srebrenice krajem 19. stoljeća, (koautor sa mr. sc. Rusmir Djedović),Srebrenica kroz minula stoljeća,Knjiga 5, Edicija; Monumenta Srebrenica, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla-Srebrenica, str. 85-134, obim 42  stranice, format B-5, ISSN 2233-162X.

2016. Genocid kao znanstveni i društveni fenomen, DHS-Društvene i humanističke studije, Časopis Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 2016., str. 121-150, ISSN 2490 – 3647  (on line).