Dr. sc. Sead Omerbegović

Sead Omerbegović je rođen 1956. godine u Ođžacima, općina Kalesija. Osnovnu školu je završio u Osmacima a srednju u Tuzli. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na kome je  stekao i naučno zvanje magistra (tema magistarskog rada Geopolitički aspekti agresije na Bosnu i Hercegovinu 1991.-1995.) a potom odbranio doktorsku disertaciju Kontroverze politike  Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini,i stekao naučno zvanje doktora političkih nauka. Od 1980. do 1992.  bio je  komandant Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane u Kalesiji. Aktivni je učesnik odbrambeno-oslobodilačkog rata 1991.-1995. i obavljao je dužnosti: komandanta Štaba TO,  Odreda TO, Načelnika brigade Kalesija, operativaca 2. Korpusa ARBiH i komandanta Nastavnog  centra 28. divizije KOV. Dobitnik je mnogih civilnii i vojnih odlikovanja i priznanja. Major je ARBiH.
Dio radnog vijeka proveo je kao profesor u Srednjoškolskom centru u Kalesiji, te u Srednjoj ekonomskoj školi u Tuzli. Bio je zamjenik ministra za boračka pitanja i ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona,a na općim izborima 2010. osvojio je mandat u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Od 1998. godine kao predavač zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli, a u januaru 2008. godine bira se u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast  Politologija.

Bio je aktivan učesnik naučno-nastavnog procesa na postdiplomskom studiju Političko javno mnijenje na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta i Politički sistemi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Angažovan je u naučnim aktivnostima, istraživačkim procesima, stručnim skupovima, simpozijima i tematskim raspravama, a izdvajaju se:

 - Peti regionalni seminar o upravljanju u katastrofama uzrokovanim terorizmom, kao predavač,  u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva odbrane BiH, Združene komande NATO-a u Napulju i Komande NATO-a u BiH (Sarajevo – Ilidža, septembar 2009. godine),

- Međunarodna ministarska konferencija „Interkulturni dijalog i unutrašnja sigurnost, u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, u saradnji sa Saveznim Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Austrije (Sarajevo, april 2010. godine),

- Četiri seminara „Demokratija i ljudska prava“ u organizaciji CIVITAS-a BiH (2001. i 2002. godine),

- Međuuniverzitetsko takmičenje iz oblasti „Demokratija i ljudska prava“ u Brčkom, u organizaciji CIVITAS-s BiH, na kome je osvojio prvo mjesto,

- Predstavljao je Univerzitet u Tuzli u Bosanskohercegovačkom međuuniverzitetskom komitetu za sigurnosne studije, sa značajnim doprinosom razvoju nastavnih planova i programa sigurnosti zemalja članica „Partnerstva za mir“, te je učestvovao u radu istoimenog radnog stola u Sarajevu, Štokholmu, Oberamergau, Dubrovniku,Rigi, Krimu i Hamburgu,

- Odlukom Rektora Tuzlanskog univerziteta, od avgusta 2007. godine, bio je član Redakcionog odbora za izdavanje knjige „Izvještaj o stanju ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji“, koju je pripremio Tadeuš Mazovjecki, specijalni izvjestilac za ljudska prava UN-a i počasni doktor nauka Univerziteta u Tuzli,

- Vlada Tuzlanskog kantona ga je imenovala za člana Koordinacionog tima za izradu Programa borbe protiv bolesti ovisnosti u Tuzlanskom kantonu,

- Načelnik općine Kalesija ga je imenovao za voditelja izrade naučno-istraživačkog projekta – monografije „Vrijeme odluka i otpora - Kalesija 1992-1995.“, koji je uspješno završen i prezentiran javnosti 2003. godine,

- Učestvovao je u OSCE-ovom naučno-istraživačkom projektu „Integracija Bosne i Hercegovine u evroatlantski sigurnosni sistem“, marta 2000. godine,

- Kao istraživač, 2001. godine radio je u naučno-istraživačkom projektu „Mogućnosti interregionalne saradnje Bosne I Hercegovine u evroregiji“ u organizaciji „Centro Militare di Studi Strategici iz Rima.

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

1997. Kalesija, priprema i odbrana od agresije 1992. godine, Papirografika, Kalesija.

2004. Američka politika prema Bosni i Hercegovini, Off-set, Tuzla.

 

Članci

 

1996. Resocijalizacija ratnih vojnih invalida u cilju radnog angažovanja(koautorstvo sa A. Poljićem),Zbornik radova Ekonomskog instituta uTuzli

2001. Bosna i Hercegovina, entiteti i kantoni u procesu stabilizacije i razvoja , (koautorstvo sa N. Kurtićem),  Pogledi br. 8,  Tuzla

2002. Dejtonski mirovni sporazum – neki aspekti političke primjene, Zbornik radova br. 3, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2002. Geopolitička uloga Bosne i Hercegovine u jugoistočnoj Evropi, Stav – časopis za kulturu i društvena pitanja, br. 1, NIUB „Derviš Sušić“ Tuzla

2002. Nezaposlenost i privatizacija u Tuzlanskom kantonu,  (koautorstvo sa K. Hodžićem i M. Klapićem), Stav br. 1

2002. Uloga međunarodne zajednice u podršci transregionalnoj saradnji – reperkusije po BiH, Tranzicija br. 11.12, časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, Ekonomski institut Tuzla

2003. Odnos SAD prema Bosni i Hercegovini 1991-1995., Zbornik radova br. 4, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2004. Uloga nauke u obrazovanju i razvoju demokratske svijesti, (koautorstvo sa I. Hasanovićem), zbornik radova br. 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2005. Bosna i Hercegovina pred izazovima globalizacije, Zbornik radova br. 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,

2005. Teritorijalne aspiracije Srbije prema Bosni i Hercegovini , (koautorstvo sa I. Bijedićem i S. Ahmetbegovićem), Zbornik radova, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, godina II, br. 2

2006. Politički sistem Republike Austrije, Zbornik radova br. 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2006. Politički sistem Bugarske, Zbornik radova br. 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2006. Učešće Bošnjaka sjeveroistočne Bosne u svjetskim ratovima, (koautorstvo sa Dž. Tusunbegovićem), Prilozi proučavanju borbe za opstojnost Bosne kroz historiju, Udruženje boraca Patriotske lige Tuzlanskog kantona, Zbornik radova 1

2006. Globalni tržišni poredak i pozicija Bosne i Hercegovine, (koautorstvo sa K. Hodžićem), Tranzicija, časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, br. 17-18, godina VII, Ekonomski institut Tuzla

2007. Ekonomija kao faktor razvoja civilnog društva,  (koautorstvo sa B. Taletovićem), Zbornika radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2007. Građansko udruženje muslimanki 'Osvitanje' i muslimansko prosvjetno i potporno društvo 'Spas',Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli