Repozitoriji

Phaidra repozitorij

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) je sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Tuzli. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada cijelog Univerziteta sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svetskoj javnosti. Uspostavljen je u okviru Tempus projekta "Novi servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana", a njegovu programsku osnovu čini sistem PHAIDRA Univerziteta u Beču. Kratke upute za pristup Phaidra repozitoriju i pohranjivanje objekata

http://www.untz.ba/index.php?page=phaidra-pristup

E-teze Univerziteta u Tuzli

Sistem "E-teze" namijenjen je pretraživanju i preuzimanju doktorskih disertacija iz lokalnog repozitorija, kao i iz uzajamne baze podataka doktorskih disertacija Univerziteta u Tuzli. Lokalni i uzajamni repozitorij doktorskih disertacija čine integralni dio digitalnih repozitorija - PHAIDRA u kojima se indeksiraju i arhiviraju naučni i stručni radovi nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Sarajevu. U skladu sa politikom zaštite autorskih prava, repozitoriji sadrže samo disertacije koje imaju potpisane izjave kojima kandidat/doktorant ovlašćuje univerzitet da u svoj digitalni repozitorij unese disertaciju pod određenim licencnim uslovima. Disertacije je moguće pretraživati u sistemu "E-teze" ili u okviru univerzitetskog repozitorija PHAIDRA. Pretraživanje i preuzimanje doktorskih disertacija je moguće u okviru repozitorija jednog univerziteta ili u okviru cijelog sistema "E-teze".

OpenDOAR

OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih i stručnih radova (magistarskih radova i doktorskih disertacija). U ovaj direktorij uključen je i repozitorij Univerziteta u Tuzli http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#Bosnia%20and%20Herzegovina

ROAR-Registry of Open Access Repositories

ROAR je katalog repozitorija otvorenog pristupa. Repozitoriji se mogu pretraživati po geografskoj regiji ili vrsti sadržaja. U ovaj registar su uključene i E-teze Univerziteta u Tuzli.

Repozitorij doktorskih disertacija DART Europe

DART Europe E-theses portal je repozitorij doktorskih disertarcija odranjenih na preko 600 europskih univerziteta.

UWA Research Repository

Repozitorij sa slobodnim pristupom.

Kingston University London Research Repository

Repozitorij sa slobodnim pristupom.

Research Repository University College Dublin

Repozitorij sa slobodnim pristupom.

Murdoch Research Repository

Repozitorij sa slobodnim pristupom.

University of Canterbury Research Repository

Repozitorij sa slobodnim pristupom.

Research Repository of the University of the West of England

Repozitorij sa slobodnim pristupom.

Research Repository of the University of St. Andrews

Repozitorij sa slobodnim pristupom.

Open Access Institutional Repository for the University of Essex

Repozitorij sa slobodnim pristupom.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas