Vrste studija?


Prilikom upisa na prvu godinu dodiplomskog studija, budući studenti/ce mogu steći:

  • status redovnog studenta koji se finansira iz budžeta, i
  • status redovnog studenta koji se samostalno finansira.

Redovni studenti

Na Filozofski fakultet kandidati se upisuju kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona ili redovni studenti koji se sami finansiraju. Redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2015/16. godini plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Samofinansirajući studenti

Redovni studenti koji se sami finansiraju u akademskoj 2015/16. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćaju školarinu u iznosu od 600,00 KM po semestru. Redovni studenti koji se samofinansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2015/16.godini plaćaju školarinu u visini utvrđenoj u akademskoj godini u kojoj su stekli status studenta prve godine.

Svi studenti Univerziteta u Tuzli prilikom upisa u akademsku godinu plaćaju premiju osiguranja u iznosu od 5,00 KM za akademsku godinu.

Redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategoriji lica iz člana 20. stav 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (''Službene novine TK'' broj: 3/07, 9/08, 13/09 i 1/12), u akademskoj 2015/2016. godini plaćaju 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine utvrđenih odlukom, u skladu sa Zakonom i pod uslovom da su ova prava ostvarili na području Tuzlanskog kantona. Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na lica koja su imala status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a u međuvremenu su se vratila u mjesto ranijeg prebivališta. Redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a pripadaju kategoriji lica bez oba roditelja, u akademskoj 2015/16. godini oslobađaju se plaćanja participacije u troškovima studija, odnosno školarine utvrđene odlukom, pod uslovom da studijsku godinu upisuju prvi put i da imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona.

Studenti s posebnim potrebama koji imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 70% i više, bez obzira na odobreni broj studenata za upis imaju pravo na upis, a finansiraju se iz budžeta TK.

Studenti, strani državljani i lica bez državljanstva, koji studiraju na Univerziteta u Tuzli participiraju u troškovima studija u visini utvrđenoj u Odluci Vlade Tuzlanskog kantona o participaciji troškova studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo BiH ("Službene novine TK", broj: 13/01,15/03 i 1/12).

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas