Organizacija Filozofskog fakulteta

U organizacionom smislu, Filozofski fakultet čine sljedeći organi:

 • Naučno–nastavno vijeće,
 • Dekan i
 • Vijeće studijskog odsjeka.

Naučno-nastavno vijeće

Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta, nadležno i odgovorno za akademska pitanja kojeg čine:

 • dekan, koji je član NNV/UNV po funkciji i predsjedava sjednicama;
 • prodekani koji su članovi NNV/UNV po funkciji;
 • svi nastavnici matičnog fakulteta/Akademije, u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom, kao i nastavnici nematičnih naučnih oblasti/predmeta koji su u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom, koji ostvaruju punu normu na tom fakultetu/Akademiji u oba semestra;
 • četiri predstavnika saradnika matičnog fakulteta/Akademije koji su u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom, a koji ostvaruju punu normu na tom fakultetu/Akademiji u oba semestra i
 • četiri predstavnika studenata, izabranih od strane studentskog predstavničkog organa.

Dekan

Dekan obavlja poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima, a naročito:

 • rukovodi radom fakulteta, organizuje rad i ima sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima;
 • odgovoran je za organizaciju i provođenje naučno- nastavnog procesa;
 • zastupa i predstavlja fakultet;
 • saziva i predsjedava sjednicama Naučno-nastavnog vijeća;
 • predlaže kandidate za prodekane;
 • donosi prvostepene odluke o pojedinačnim pravima i obavezama studenata, te pokreće i provodi prvostepeni postupak za utvrđivanje štete koju pričine studenti;
 • donosi odluke o korištenju sredstava kojima raspolaže fakultet/Akademija, u skladu sa opštim aktima Univerziteta;
 • raspolaže finansijskim sredstvima fakulteta/Akademije, do iznosa utvrđenog opštim aktima i u sklopu finansijskog plana Univerziteta;
 • provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima;
 • imenuje i razrješava voditelje studijskih odsjeka i šefove užih naučnih oblasti/katedri i
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Vijeće studijskog Odsjeka

Vijeće čine svi nastavnici sa matičnog fakulteta koji učestvuju u izvođenju naučnonastavnog procesa na studijskom odsjeku, saradnici koji su zaposleni na Univerzitetu i koji učestvuju u izvođenju naučno-nastavnog procesa na odsjeku, te po jedan predstavnik studenata iz postojećih ciklusa studija, izabranih od strane studentskog predstavničkog organa.

Vijeće studijskog odsjeka, na prijedlog voditelja odsjeka ili užih naučnih oblasti/katedri u skladu sa odlukom o utvrđivanju užih naučnih oblasti/katedri, utvrđuje prijedloge:

 • studijskih programa, odnosno nastavnih planova i programa sva tri ciklusa studija, kao dijela integralnog nastavnog plana i programa Univerziteta;
 • utvrđuje prijedlog planova realizacije nastave za narednu akademsku godinu, odnosno za realizaciju nastavnih planova i programa za sva tri ciklusa studija, u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
 • utvrđuje prijedlog matičnosti;
 • utvrđuje prijedloge komisija u postupku sticanja naučnog stepena magistra i predlaže mentora;
 • utvrđuje prijedlog komisija u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka i predlaže mentora;
 • utvrđuje prijedlog komisije za izbor nastavnika i saradnika;
 • utvrđuje prijedlog za izbor kandidata u akademska zvanja, u skladu sa zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Univerziteta i drugim opštim aktima; 
 • utvrđuje prijedlog broja studenata za upis na sva tri ciklusa studija

 

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas