Dr. sc. Enes Osmančević

Enes Osmančević je doktor žurnalističkih nauka, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Član je Odbora za politologiju Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Koristio je tri vrste programa međunarodne akademske razmjene: Program studijskog usavršavanja Relations Between Government and the Media (Odnosi između vlade i medija) 1999.godine u SAD. Završio je specijalističku edukaciju Federalism, Democracy and Human Rights  (Federalizam, demokracija i ljudska prava) 2000.godine, na Univerzitetu ULB u Briselu, Belgija. U akademskoj 2003-2004. godini koristio je stipendiju Vlade SAD u okviru Junior Faculty Development Program i boravio na University of Tennessee u Knoxville-u, u SAD.       

Bio je predsjednik Asocijacije US Alumni u BiH i član je Žalbene komisije Vijeća za štampu BiH.

Objavio je 6 knjiga i više od 30 naučnih i stručnih radova o informatizaciji, novim medijima i javnom mnijenju u domaćim i međunarodnim časopisima. Sudjelovao je u brojnim istraživačkim projektima, kao i u radu mnogih domaćih i međunarodnih simpozija i konferencija o medijima. Dobitnik je više profesionalnih nagrada i priznanja.

 

Google Scholar profil