Nastavni programiOdsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli studentima nudi studijski program prvog ciklusa studija, koji je koncipiran po uzoru na evropske i svjetske studije.

I ciklus studija

Od akademske 2018/2019. godine nastava na prvom ciklusu studija izvodi se prema inoviranom nastavnom planu i programu, koji možete pogledati OVDJE.                                                 

Od akademske 2022/2023. godine nastava na prvom ciklusu studija će se izvoditi se prema inoviranom nastavnom planu i programu, koji možete pogledati OVDJE.


Cilj prvog ciklusa studija je da obrazuje profesore razredne nastave, stručnjake za područje predškolskog odgoja i obrazovanja.

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara ili 240 ECTS).

Nakon završetka prvog ciklusa studija studenti stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelor predškolskog odgoja.

  1. Kompetencije koje se stiču po završetku Prvog ciklusa studija na studijskom odsjeku Predškolski odgoj i obrazovanje

U toku studija Predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će razviti lične, profesionalne i socijalno-komunikacijske kompetencije potrebne za rad u praksi ranog odgoja i obrazovanja. 

a)      Personalne kompetencije 

Završetkom studija Predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će razviti lične kompetencije koje su temeljene na etičkim načelima (sistemima vrijednosti) i koje su usmjerene na razvijanje motivacije, empatije, kreativnosti, fleksibilnosti, stalnog razvoja karaktera i vještina kroz samo-refleksiju i društveni uticaj na temelju odgovornosti (integriteta). 

Opće personalne kompetencije

Nakon završenog studija Predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će:

-          razviti sposobnost za samostalan rad i motivaciju

-          razviti profesionalni integritet

-          razviti svijest o kulturalnim različitostima i uvažavanju istih

-          razviti sposobnost za cjeloživotno učenje i stalno usavršavanja

-          demonstrirati odgovornost u radu

 

Specifične personalne kompetencije

Nakon završenog studija Predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će:

-          demonstrirati povjerljivost u radu

-          razviti model profesionalnog ponašanja

-          pokazati poštovanje u radu s djecom i porodicama

-          demonstrirati sposobnost rada sa djecom i porodicama iz različitih okruženja (različitog socio-kulturnog i ekonomskog statusa)

 

b)     Profesionalne kompetencije

 

Profesionalne kompetencije podrazumijevaju relevantna znanja, vještine i stavove koji su u skladu sa profesionalnim standardima i dobrom praksom u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Odgajatelji sa razvijenim profesionalnim kompetencijama sposobni su razviti  prilagođeni program za djecu, koristeći različite materijale i resurse, te osiguravati i stvoriti bogatu i poticajnu okolinu kroz igru i učenje.

 

Opće profesionalne kompetencije

Nakon završenog studija Predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će:

-          imati teorijska i praktična znanja o predškolskom odgoju i obrazovanju

-          demonstrirati didaktička i metodička znanja i primijeniti učinkovite strategije u radu

-          demonstrirati znanje o kurikulumu i njegovom planiranju

-          pokazati znanje i razumijevanje faktora za zdravlje i sigurnost djece organizirajući sigurnu i poticajnu sredinu;

-          pokazati razumijevanje inkluzivne prakse u odgoju i obrazovanju,

-          demonstrirati znanje o pravnim propisima koji regulišu rad u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

-          demonstrirati i primijeniti znanje jezika, znanja o informacionim tehnologijama, te znanja iz područja prirodnih nauka,

-          pokazati razumijevanje potrebe refleksivne prakse i stalnog profesionalnog usavršavanja

Specifične profesionalne kompetencije

Nakon završenog studija Predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će:

-   demonstrirati znanje o osobinama i karakteristikama djece u ranoj i predškolskoj dobi

-   pokazati sposobnost razumijevanja institucionalnog konteksta i prakse ranog odgoja i obrazovanja,

-     razviti sposobnost samostalnog planiranja i konstruiranja poticajnog okruženja za rano učenje,

-     razviti profesionalizam i etičnost u radu u području ranog odgoja i obrazovanja.

c)      Socijalno-komunikacijske kompetencije

Kompetencije u socijalno-komunikacijskom području podrazumijevaju sposobnost uspostavljanja i održavanja autentičnih odnosa sa djecom ranog i predškolskog uzrasta, kolegama, porodicama i lokalnom zajednicom, koji su zasnovani na podržavanju, bliskosti, saradnji i poštovanju.

Opće socijalno-komunikacijske kompetencije

Nakon završenog studija Predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će:

 

-          razviti i u radu demonstrirati komunikacijske vještine,

-          demonstrirati posjedovanje interpersonalnih vještina,

-          razviti sposobnost timskog rada

-          razviti i demonstrirati svijest o različitosti i multikulturalnosti.

 

Specifične socijalno-komunikacijske kompetencije:

Nakon završenog studija Predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će:

-          biti osposobljeni za rad sa različitim institucijama,

-          pokazati znanje o teorijama grupnog rada u pedagoškom kontekstu

-          razvijati podržavajuće odnose među djecom kao temelj za njihovu emocionalnu dobrobit

-          razvijati i održavati podržavajuće odnose sa djecom ranog i predškolskog uzrasta

-          graditi odnose s roditeljima i starateljima

-          uspostaviti i održavati dobre odnose sa društvenom zajednicom

 

 

 

 

 

 

 

            b) Poslovi za koje je osposobljen student po završetku Prvog ciklusa studija Predškolski odgoj i obrazovanje

 

            Završetkom studija Predškolskog odgoja i obrazovanja student stiče kompetencije za samostalan rad u standardnim predškolskim programima u predškolskim ustanovama.

 

Ishodi učenja na nivou programa:

Profesionalne i stručne aktivnosti koje će moći obavljati student poslije završenog Prvog ciklusa studija su sljedeće:

 

  1. Samostalno i timski planirati, programirati i implementirati program predškolskog odgoja i obrazovanja uvažavajući razvojne karakteristike djece.
  2. Odabrati i primijeniti aktivnosti za zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba djece, kroz ostvarivanje posebnih i alternativnih  programa  uvažavajući pedagoška i metodička dostignuća.
  3. Sistematski procjenjivati i pratiiti dječiji razvoj, te pokazati  interes za zdravstvenu zaštitu i njegu  u  odnosu na potrebe i mogućnosti djece.
  4. Kreirati sigurno i poticajno okruženje za razvoj, učenje i igru poštivajući prava predškolske djece i porodica.
  5. Stvarati inkluzivno okruženje uvažavajući kulturne, društvene i emocionalne potrebe djece.
  6. Analizirati i procjenjivati vlastiti odgojno-obrazovni rad i kontinuirano unapređivati svoje kompetencije kroz cjeloživotno učenje, kako bi osigurao kvalitet u profesiji.
  7. Uspostavljati i razvijati bliske i povjerljive odnose sa porodicom i ostvarivati saradnju  sa lokalnom zajednicom.
  8. Poznavati zakonske akte kojima se reguliše područje odgoja i obrazovanja, identificirati značaj predškolskoga odgoja u obrazovnom i društvenome kontekstu i primijeniti načela etičkoga kodeksa u obrazovnoj politici.
  9. Voditi pedagošku dokumentaciju, te učestvovati u radu i razvoju  predškolske ustanove  korištenjem savremenih informacijskih tehnologija.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 278 578
Fax: + 387 35 306 332
email: predskolski.odgoj@untz.ba


Voditelj odsjeka: dr. sc. Aid Bulić, docent
email: aid.bulic@untz.ba

Pitajte nas