Dr. sc. Vedada Baraković

Vedada Baraković rođena je 10.09.1958. godine u Gračanici. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završila je u Gračanici. Studij žurnalistike završila je na Fakultetu političkih naukau Sarajevu 1987.godine. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirala je 2004. godine te doktorirala 2008. godine. Za asistenta vanjskog saradnika na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli izabrana je 2000. godine, a za višeg asistenta, 2004. godine od kada je u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli. U zvanje docenta izabrana je 2009. Godine. U nastavnom procesu na Filozofskom fakultetu u Tuzli kao asistent i viši asistent izvodila je vježbe na predmetima iz naučne oblasti Masovni mediji, a kao docent je izvodila nastavu na predmetima također iz uže naučne oblasti Masovni mediji: Novinarska deontologija, Novine I i Novine II, Radio I i Radio II, televizija I i Televizija II, Medijski menadžment, TV produkcija, Praksa na TV. Na Postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Unierziteta u Tuzli izvodila je nastavu na predmetu Etika javnog komuniciranja na studiju Žurnalistike te Medijska pismenost na Razrednoj nastavi. Na Master studiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kao gostujući profesor, predavala je predmet Savremene tehnologije mass medija. Kao gostujući profesor izvodila je nastavu na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru na predmetima iz uže naučne oblasti Masovni mediji. Učestvovala je u više domaćih i međunarodnih istraživačkih projektata. Bila je organizator međunarodne konferencije a sudjelovala je na brojnim domaćim i stranim konferencijama, okruglim stolovima te je bila angažovana kao predavač na seminarima i radionicama te kao ekspert u izradi studija i publikacija o novinarstvu i medijima. Objavila je više od trideset naučnih i stručnih radova. U koautorstvu je publicirala tri knjige. Dobitnica je međunarodne nagrade „Dialogos“ za najbolju knjigu iz oblasti medija i komunikacija.

 

Google Scholar profil