Dr. sc. Zarfa Hrnjić Kuduzović

Zarfa Hrnjić Kuduzović (1981) je vanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje predaje predmete iz uže naučne oblasti Komunikologija. Diplomirala je 2003. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (odsjek Žurnalistika) i stekla zvanje diplomiranog žurnaliste. Za uspjeh postizan tokom studija od I do IV godine nagrađena je s četiri Srebrene plakete, a nakon diplomiranja Zlatnom plaketom Univerziteta u Tuzli. Magistrirala je 2007. godine na postdiplomskom studiju Komunikologije Filozofskog fakulteta u Tuzli, a doktorirala 2012. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (odsjek Žurnalistika).

Nakon završenog dodiplomskog studija radila je u Crvenom križu Tuzlanskog kantona na poslovima internog i eksternog informisanja, a kao novinarka je sarađivala s Radio Tuzlom. Zaposlenica je Univerziteta u Tuzli od 2004. godine, prvo kao asistentica (2004-2008), potom viša asistentica (2008-2013), zatim kao docentica (2013-2018), te vanredna profesorica (od 2018).

 Učestvovala je u nekoliko naučno-istraživačkih, kao i edukativnih projekata. Akademsku godinu 2010/11. provela je kao gostujuća istraživačica na Univerzitetu u Arkanzasu u SAD-u kao stipendistica fondacije Fulbright. U okviru programa međunarodne mobilnosti ERASMUS+ dobitnica je stipendije Univerziteta Nova de Lisboa (Lisabon, Portugal) za studijski boravak na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka u maju/junu 2017., te Univerziteta u Valensiji (Španija) za studijski boravak na ovoj visokoškolskoj instituciji u martu 2018.

 Recenzentica je u nekoliko domaćih i regionalnih naučnih časopisa. Redovna je saradnica media watchdog platforme www.analiziraj.ba koja valorizuje kvalitet medijskih sadržaja u BiH. Sarađuje s Vijećem Evrope u Bosni i Hercegovini na projektima iz oblasti medija i javnog komuniciranja, s Udruženjem “BH novinari” na projektima iz oblasti slobode izražavanja i medijske regulative, a s Regulatornom agencijom za komunikacije BiH u aktivnostima medijskog i informacijskog opismenjavanja građana.

 

Google Scholar profil