Dr. sc. Alma Halidović

  Alma Halidović rođena je 02.08.1980. godine u Gračanici. Osnovno obrazovanje završava u Njemačkoj, srednje školu pohađa u Gračanici, a dalje obrazovanje nastavlja na Filozofskom fakultetu u Tuzli na Odsjeku za njemački jezik i književnost. Od marta 2005. uposlenica je Univerziteta u Tuzli (Filozofski fakultet) na Odsjeku za njemački jezik i književnost. U oktobru 2005. godine upisuje poslijediplomski studij Lingvistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Magistarski rad na temu „Neologizmi u jeziku reklame - kontrastivno poređenje njemačkih i bosanskih, hrvatskih i srpskih reklama“ brani 2009. godine pod mentorstvom prof. dr. Margite Šnel-Živanović i time stiče pravo na akademsko zvanje “magistar filoloških nauka”. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu: „Konektor wenn u temporalnim,  kondicionalnim i koncesivnim rečenicama u njemačkom jeziku i ekvivalenti u bosanskom jeziku“, te time stekla stepen doktora humanističkih nauka, oblast Savremeni njemački jezik. Za vrijeme dodiplomskog i poslijediplomskog studija učestvovala je na konferencijama, seminarima, a takođe boravila u inostranstvu (Njemačka) radi stručnog usavršavanja. Osim toga bila je dio projektnog tima koji je radio na naučno-istraživačkom projektu pod nazivom „Kulturno i književno naslijeđe njemačkog govornog područja u kontekstu bosanskohercegovačke publicistike austrougarskog perioda“ pod voditeljstvom dr. sc. Jasmine Đonlagić Smailbegović, a koji je odobrilo i finansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH 2017. godine. Bila je voditeljica Odsjeka za njemački jezik i književnost. Učesnica je gore navedenog višegodišnjeg međunarodnog projekta „Andrić-Initiative“ sa sjedištem u Gracu (Austrija). Od 2023. godine u zvanju vanredne profesorice izvodi nastavu na I u II ciklusu na predmetima iz Savremenog njemačkog jezika. Tokom godina objavila je nekoliko naučnih i istraživačkih radova kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu. Izlagala je na raznim međunarodnim konferencijama.

 

Google Scholar profil