Dr. sc. Amira Turbić Hadžagić

Amira Turbić-Hadžagić, doktor je humanističkih nauka iz područja lingvistike, vanredni profesor na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završila je klasičnu gimnaziju, a potom diplomirala na Pedagoškoj akademiji u Tuzli na dva odsjeka: Srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik i južnoslavenske književnosti i Razredna nastava, te na Filozofskome fakultetu Bosanski jezik i književnosti. Magistrirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu s temom “Fonetske i paleografske osobitosti bosansko-humskih povelja (1189-1461)” 2003. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom “Deklinabilne riječi bosaničnih pravnih tekstova od 12. do 15. Stoljeća” odbranila je 2006. godine na istome Fakultetu. Od 1985. godine radila je u nekoliko osnovnih škola, u Učiteljskoj školi i gimnaziji, a od 1999. radi na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli.
    Osim na matičnome predavala je na univerzitetima u Sarajevu, Mostaru i Novom Pazaru, a gostovala je jednokratno u Rijeci te Osijeku na dodiplomskome i Doktorskome studiju Jezikoslovlje.
     Objavljuje radove iz povijesti bosanskoga jezika i jezikoslovlja, onomastike, paleografije i savremenoga jezika u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je u domaćim i inozemnim istraživačkim projekatima, kao i u radu mnogih domaćih i međunarodnih simpozija, te skupova i konferencija o jeziku. Bila je mentor pri izradi pedesetak diplomskih radova, pet magistarskih i devet završnih magistarskih radova, mentor pri izradi jednoga doktorskog rada i sumentor na jednome doktorskom radu.  Trenutno je mentor pri izradi dvaju doktorskih radova. Šef Odsjeka za bosanski jezik i književnost (2003-2005) (2014-2016). Voditelj postdiplomskoga naučnog studija iz područja Lingvistike od ak. 2009/10. godine. Osnivač je i predsjednik Bosanskoga lingvističkog društva te organizator Prvoga međunarodnoga znanstvenoga lingvističkg skupa 2007. Supredsjednik Organizacijskog odbora i član znanstvenoga odbora IV. Međunarodnog simpozija o historijskome istraživanju Balkana (Balkanski gradovi u Otomansko doba i sistem tapija (posjedovnih listova) i tahrira na Balkanu 1.-5. jun 016.god., Sarajevo - BOSNA i HERCEGOVINA). Član Redakcionog odbora i stručni saradnik Rječnika bosanskoga jezika Dževada Jahića pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Centar za leksikologiju i leksikografiju), kasnije BANU. Član je Istituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević” u Cetinju. Član Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). Član Uredništva časopisa Bosanski jezik. Casopis za kulturu bosanskoga jezika. Član Uredništva  časopisa LINGUA MONTENEGRINA, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja,Cetinje. Član Uredništva časopisa BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE, časopis za baštinu,  kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, Tuzla. Član Uredništva monografije: Tadeusz Mazowiecki, Izvještaji o stanju ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji: Izvještaji/Reports 1992-1995, Univerzitet u Tuzli, Tuzla. Član redakcije Zbornik radova: Međunarodni naučni simpozij „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do  danas", Tuzla. Član redakcije do 2007. godine Zbornika radova na Filozofskome fakultetu u Tuzli. Član Naučno-savjetodavnog odbora na Međunarodnom  naučnom simpoziju „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas“ koji je održan na Univerzitetu u Tuzli. Recenzent jezikoslovnih naučnih radova i studija inozemnoga časopisa LINGUA MONTENEGRINA u Cetinju. Recenzent udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole pri Ministarstvu za  obrazovanje, nauku, kulturu i sport F BiH (2002-2007). Član Komisije za proveru znanja bosanskog jezika (Resenje Ministarstva pravde Republike Srbije br. 119-01-00084/2015-22, Beograd 29. 015. 2015). Stručni konsultant za bosanski jezik radne grupe Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije (http://www.ceo.edu.rs; http://www.bnv.org.rs). Stručni konsultant za bosanski jezik i član radne grupe Vijeća za izradu ishoda za bosanski jezik u okviru zajedničkog projekta Bošnjačkog nacionalnog vijeća Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i projekta „Razvionica“  (www.razvionica.edu.rs The project is financed by the European Union and unfolds under the guidance of the Ministry of Education, Science and Technological Development of Serbia.The consortium in charge of its implementation is headed by Hulla & Co, Human Dynamics K.G.). Član Komisije za izradu zaključaka s Drugog simpozija o bosanskom jeziku održanog 12. i 13. marta 2015. godine u Sarajevu. Recenzent Zbornika radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II održanoga u Čakovcu 26. Travnja 2013. (Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015. Član uredništva časopisa PANONNIANA, Časopis za humanističke znanosti/ Journal of Humanities, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Član recenzentskog odbora Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Mostar

 

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

Amira Turbić-Hadžagić, 2011. Bosanični pravni tekstovi u srednjovjekovnoj Bosni, Gradačac: JU Javna biblioteka „Alija Isaković“, 267 str.

Amira Turbić-Hadžagić, Bernes Aljukić  2014.  Gramatika bosanskoga jezika: Udžbenik za 5. razred osnovne škole, Beograd: Klett, 210 str.

 

Članci

 

Amira Turbić-Hadžagić 2016.  Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka vojvodi Vukcu Hrvatiniću od 11. 8. 1366. godine pisane "pod Prozorom u Rami", Zbornik radova Bosanski ban Tvrtko “pod Prozorom u Rami”, Prozor-Sarajevo-Zagreb.

Amira Turbić-Hadžagić, Senita Husić  2016.  Žargonizmi i frazeologizmi u govoru Lukavca i okoline,  Zbornik radova sa naučne konferencije Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, održan 31. 10. 2015. u Lukavcu, Tuzla  (535-546)

Amira Turbić-Hadžagić, Senita Husić, Azra Bešić 2015. Neologizmi u razgovornome funkcionalnom stilu bosanskog jezika, III International scientific conference “Vocational rehabilitation: Current state, possibilities and perspectives", December, 10-13. 2015, Tuzla, Bosnia and Herzegovina (407-4015)

Amira Turbić-Hadžagić 2015. Deklinacija neličnih zamjenica u bosansko-humskim poveljama s posebnim osvrtoma na  zamjenice s navescima: -zi, -r/-re i –i, FILOLOGIJA No. 63, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (193-221)

Amira Turbić-Hadžagić, Bernes Aljukić, Samra Hrnjica 2014. Antroponimija u sevdalinkama s posebnim osvrtom na antroponimiju dobojskih sevdalinki, Zbornik radova sa naučnog skupa Naslijeđe Doboja i okoline, održan 27. septembra u Doboju,  (441-456)

Amira Turbić-Hadžagić 2014. Razvoj bosančice u historiji bosanskoga jezika, Zbornik radova, Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo: historija, stvarnost i perspektive, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet,(279-300)

Duranovic, M., Tinjak, S., Amira Turbic-Hadzagic 2013. Morphological knowledge in children with dyslexia, Journal of Psycholinguistic Research, 42, 6, 475-494.

Turbić-Hadžagić, Amira 2013. Komparacija pridjeva u bosaničnim pravnim tekstovima, Zbornik radova, XI međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, str. 171-183.

Turbić-Hadžagić, Amira 2013. Antroponimija Gornje Azizije iz 1292. g. A. H. / 1875. A. D., Zbornik radova sa naučnog simpozija "150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije", Orašje,  (249-267)

Turbić-Hadćagić, Amira 2013. Glagolski oblici krajišničkih pisama 17. stoljeća, Zbornik radova, Tuzla. Grad na zrnu soli (Međunarodni znanstveni lingvistički skup), Bosansko lingvističko društvo i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, (430-439)

Turbić-Hadžagić, A., Jamakosmanović Z., Smajlović I. (2012), Simbolika izraza i poruka inskribiranih bijeljinskih stećaka, Zbornik radova sa naučnog skupa "Baština i naslijeđe Semberije", Sarajevo-Bijeljina (97-105)

Turbić-Hadžagić, Amira, Džanić Almira, 2011. Jezične osobitosti krajišničkih pisama 18. stoljeća, Zbornik radova: Međunarodni naučni simpozij „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do  danas,  Tuzla, (733-738)

Turbić-Hadžagić, Amira, Petrović, Marica, 2011. Promjena imenica u hrvatskooj listini Dubrovačkoga arhiva od 11. 6. 1253, LINGUA MONTENEGRINA,  časopis za  jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 7, Cetinje, (71-87)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2010. Jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata iz 15. stoljeća pisanih u „Sutisci“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa  Stoljeća Kraljeve Sutjeske, Kraljeva Sutjeska - Sarajevo, (33-50)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2010. Povelja kralja Stefana i grada Dubrovnika od 15. februara 1333. godine,  BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 1, Tuzla, (43-47)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2010. Razvoj poluglasa u nekim bosansko-humskim poveljama, Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, (117-124)

Turbić-Hadžagić, Amira, Jamakosmanović, Zumreta, 2010. Natpis Božićka Banovića kao medij i njegove jezične osobitosti, Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, Tuzla - Banovići, (37-42)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2009. Deklinacija ličnih zamjenica ja i ti u bosaničnim pravnim tekstovima od 12. do 15. stoljeća, LINGUA MONTENEGRINA, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 3, Cetinje, (213-229)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2009.Paleografske osobitosti Povelje Kulina Bana,Bosanski  jezik. Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  (25-35)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2009. Prilog kulturnoj baštini : dva krajišnička pisma iz 17. stoljeća, LINGUA MONTENEGRINA,  časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 4, Cetinje, (61-68)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2009. Deklinacija glavnih brojeva u bosansko-humskim poveljama od 12. do 15. stoljeća, LINGUA MONTENEGRINA,  časopis za  jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 4, Cetinje, (147-156)

 Turbić-Hadžagić, Amira, 2009. Osamstodvadeset godina povelje Kulina bana (1189-2009), BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 2, Tuzla, (35-40)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2006. Jezične osobitosti krajišničkih  pisama  17. stoljeća, Riječki filološki dani, knj. 6, (Zbornik radova s Međunarodnoga  znanstvenog skupa  Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004), Rijeka, (285-296)

Imamović, Adisa, Turbić-Hadžagić Amira, Hrustić Meliha, 2006. Sinestezija u ženskim časopisima,JEZIK & MEDIJI, Jedan jezik : više svjetova, Hrvatsko društvo za  primijenjenu lingvistiku – HDPL, Zagreb – Split, (305-314)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2005. Neki primjeri antonima u poeziji Maka Dizdara, Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike,  Hrvatsko društvo za  primijenjenu lingvistiku – HDPL, Zagreb-Split, (761-766)

Turbić-Hadžagić, Amira, Kasumović, Ahmet, Imamović, Adisa, 2005. Latinična transliteracija i  transkripcija Pisma Omer-age Sulejmanagića Dubrovniku (krajišničko pismo), Zbornik radova, Vol. 31, br. 6, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla, (429-434)

Turbić-Hadžagić, Amira, Ahmet, Kasumović, 2005. Uzvik HA, Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, Filozofski fakultet  Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  (63-72)

Turbić-Hadžagić, Amira,2005. Tragom paleografskih osobitosti bosansko-humskih povelja 12. i 13. stoljeća,  Bosanski jezik. Časopis za kulturubosanskoga književnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  (73-106)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2005.Bosanski književni jezik (Prvi razvojni period od 9. do 15. stoljeća), Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga  književnog jezika, Filozofski fakultet  Univerziteta u Tuzli, Tuzla, (137-160)

Turbić-Hadžagić, Amira, 2004. Paleografske osobitosti ktitorsko-nadgrobnog natpisa sudije Gradiše, Zbornik radova, Vol. 31, br. 5, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla, (85-94)

Turbić-Hadžagić,  Amira, 2004.Paleografske osobenosti  Pisma bosanske kraljice Jelene Grube Dubrovniku od 5. 3. 1399, Glasnik arhiva i Društva  arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, God. 36/2000-1, Sarajevo, (121-131)

Hadžagić, Amira, 1999. Duži oblici genitiva, Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, 2, Tuzla, 86-96.

Hadžagić, Amira, 1999.  Duži oblici dativa i lokativa, Didaktički putokazi. Časopis za bosansku nastavu i praksu, 17, Zenica,  67-69.

Hadžagić, Amira, 1998. Najfrekventniji orijentalizmi u okolini Gračanice i Gradačca,Gračanički glasnik, br. 6, Gračanica, 100-105.