Dr. sc. Jasmina Husanović

 

Dr. sc. Jasmina Husanović rođena 1973. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. U periodu 1992.-1994. godine bavila se humanitarnim volonterskim radom u Tuzli. Nakon toga svoje obrazovanje nastavlja na dodiplomskim studijama na Univerzitetu u Warwicku, u Velikoj Britaniji. Diplomira u roku sa najvišim ocjenama na smjeru interdisciplinarne oblasti politike i međunarodnih studija 1999. godine. Na Univerzitetu u Walesu, Aberystwyth (danas Aberystwyth University) upisala je doktorske studije, a doktorsku disertaciju na temu „Recasting Political Community and Emancipatory Politics: Reflections on Bosnia“ odbranila je sa najvišim ocjenama 2003. godine, te stekla naučni stepen doktora filozofije. Njena doktorska teza bila je nominovana za najbolju po izboru britanskog akademskog društva PSA Best Thesis Award. Početkom 2004. godine izabrana je u zvanje docentice na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u užoj naučnoj oblasti „Kultura i civilizacija“, potom 2009. godine izabrana i 2015. godine reizabrana u zvanje vanredne profesorice za užu naučnu oblast „Kulturologija“. U toku 2021. godine izabrana je u zvanje redovne profesorice za užu naučnu oblast „Kulturologija“. Istraživački interesi su joj u polju kulturne i političke teorije i prakse sa akcentom na politiku svjedočenja, jednakosti i solidarnosti, kulturu traume, te emancipativnu politiku sa fokusom na presjecišta kulturne produkcije i proizvodnje znanja, kritičkih pedagogija i društvenog aktivizma. Aktivna je u brojnim obrazovnim, izdavačkim i građanskim inicijativama i platformama u regionalnom i međunarodnom kontekstu koje se bave problemima pamćenja, traume, nasilja, jednakosti, solidarnosti i društvene pravde.

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

2020. Culture, Community and Activism in Bosnia and Herzegovina. Tuzla: Offset.

2020. Društvena pismenost: kultura, ekologija, mediji. Sarajevo: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine (u koautorstvu sa Damirom Arsenijević i Mariom Hibertom).

2011. Cultural Identity and Key Developments Within Modern National Projects in Bosnia and Herzegovina: Multidisciplinary Perspectives From Media and Cultural Production. Tuzla:Faculty of Philosophy/RRPP, Offset (u koautorstvu sa Vedadom Baraković,  Mirzom Mahmutović, Azrom Verlašević, Vedadom Spahićem, Mirsadom Kunićem).

2009. Između traume, imaginacije i nade. Kritički ogledi o kulturnoj produkciji i emancipativnoj

politici. Beograd: Fabrika knjiga.

2006. Na tragu novih politika: Kultura i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, ur. Jasmina Husanović. Tuzla: Association Bosnia and Herzegovina 2005 i Centar Grad.  

 

Članci u naučnim časopisima i zbornicima radova

 

2021. Transformative potentials of interdisciplinary approaches to interculturalism: On cultural studies and critical pedagogies u: Intercultural Education. Ur. Mlinarević, Vesnica; Brust Nemet, Maja ; Husanović Pehar, Jasmina, Osijek: Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Croatian Academy of Arts and Sciences, the Center for Scientific Work in Vinkovci.

2017. Protesting for Production: The Dita Factory Occupation and the Struggle for Social Justice in Bosnia and Herzegovina, str. 225-242, koautori Damir Arsenijević i Vanessa Vasić Janeković, u: The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other, ur. Dijana Jelača, Maša Kolanović i Danijela Lugarić. London: Palgrave Macmillan.

2016. A Public Language of Grief: Art, Poetry, and Transitional Justice in Post-Conflict Bosnia, 259-277, u: Post-Yugoslav Constellations. Archive, Memory, and Trauma in Contemporary Bosnian, Croatian and Serbian Literature and Culture, ur. Vlad Beronja i Stijn Vervaet. Berlin/Boston: Walter de Gruyter (koautori Damir Arsenijević i Sari Wastell).

2016. Društveno tijelo – produkcija i realizacija javnog dobra, Sarajevske sveske, br. 49-50, 49-62. (koautori Damir Arsenijević i Vanessa Vasić Janeković).

2015. Governance of life and femininity in Bosnia and Herzegovina. Reflections on affective politics and cultural production, 115-132, u: Genre and the (Post-)Communist Woman. Analyzing transformations of the Central and Eastern European female ideal, ur. Florentina C. Andreescu i Michael J. Shapiro. London and New York, Routledge.

2015. Javni jezik žalovanja: umjetnost i tranzicijska pravda u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, Baština. Godišnjak Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, 3, 123-137 (koautori teksta Damir Arsenijević i Sari Wastell).

2015. Economies of affect and traumatic knowledge: lessons on violence, witnessing and resistance in Bosnia and Herzegovina, Ethnicity Studies. Institute for Ethnic Studies at the Lithuanian Social Research Centre, 2, 19–35.

2014. Resisting the Culture of Trauma in Bosnia and Herzegovina: Emancipatory Lessons for/in Cultural and Knowledge Production, 147-162, u: Narratives of Justice In and Out of the Courtroom. Former Yugoslavia and Beyond, ur. Dubravka Zarkov i Marlies Glasius. Springer International Publishing.

2014. Traumatic Knowledge in Action: Scrapbooking Plenum Events, Fermenting Revolt, 145- 153, u:  Unbribable Bosnia and Herzegovina, ur. Damir Arsenijević. Baden-Baden, Nomos.

2014. Protiv upravljanja traumom kroz politiku terora: ka emancipativnim intervencijama u kulturnoj produkciji i proizvodnji znanja, 5-13, u: Trauma, pamćenje, ozdravljenje, ur. Alisa Mahmutović i Amra Delić. Sarajevo, TPO Fondacija.

2012. Kultura traume i identitarna politika u BiH: Kritika ideologije pomirenja,  Diskursi. Društvo, religija, kultura, II (3), 11-23.

2012. Critique of labour and feminist imperatives today, 98-102, u: Feminist Critical Interventions. Thinking Heritage, Decolonising, Crossing, ur. Biljana Kašić, Jelena Petrović, Sandra Prlenda i Svetlana Slapšak.Red Athena University Press, Ljubljana – Zagreb – Beograd.

2011. Feminističke ekskurzije, transverzalnosti, traverzije: o punoljetnim iskustvima solidarnosti i zajedništva u proizvodnji znanja i emancipativnoj politici, u: ProFemina. Časopis za žensku književnost i kulturu, specijalni broj, 47-56. Beograd.

2011. Community as Academia: An Outline of Emancipatory Politics of Knowledge Production, 133-140, u: Modernisation of Literary and Cultural Studies, ur. Petar Penda i Tatjana Bijelić. Banja Luka-Podgorica, Filološki fakultet Banja Luka – Filozofski fakultet Nikšić (koautor teksta Damir Arsenijević).

2009. Društveni imaginariji i politika metaforizacije kroz 'b-h optiku': Dominantne kulturne/političke matrice, diskursi i prakse, u: Reč. Časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, 78 (24), 67-104. 2009. The politics of gender, witnessing, postcoloniality and trauma: Bosnian feminist trajectories, u: Feminist Theory, 10 (1), 99-119.

2007. Etičko-politička zaviještanja lica i ožiljaka: Bosanske priče i traume kao imenice ženskog roda u množini, Treća. Časopis Centra za ženske studije Zagreb, 9 (1), 57-68.

2005. Bosanska formacija: Pitanje nostalgije i/li pitanje pripadanja, u Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, 10/11, 95-117.

2005. (Post)ratna trauma i političke emancipacije: Rodna perspektiva, Zeničke sveske. Časopis za društvenu fenomenoglogiju i kulturnu dijalogiku, 5, 69-68.

2004. Reckoning with the ‘Bosnia Troubles’: Trauma, Witnessing, and Politics, The Anthropology of East Europe Review, 22 (2), 15-21.

2003. Bosna, oksimoron: Osvrt na neke kritičke pristupe rekonstituciji političke zajednice, Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, 2 (5).