Dr. sc. Meliha Hrustić

   Meliha Hrustić je rođena 1969. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Tuzli, a potom i Gimnaziju „Meša Selimović“ u Tuzli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjecima njemački i francuski jezik. 2001. godine je odbranila magistarski rad pod nazivom Frazeološke jedinice sa komponentom „glava“ u njemačkom i b/h/s jeziku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Valentnost pridjeva u njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku odbranila je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u junu 2005. godine. 1992. godine zaposlila se kao profesor njemačkog jezika u Gimnaziji „Meša Selimović“ u Tuzli, gdje je dijelom ostala do 1998. godine. Istovremeno je radila i kao prevodilac u Međunarodnom crvenom krstu. 1996. godine zaposlena je na Univerzitetu u Tuzli u Uredu za međunarodnu saradnju, gdje je razvila rad ovog ureda. Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za njemački jezik i knjževnost Univerziteta u Tuzli, gdje radi i danas. Federalno ministarstvo pravosuđa ju je imenovalo 1995. godine za stalnog sudskog tumača za njemački i francuski jezik. Realizirala je brojne naučno-istraživačke projekte u okviru kojih je u više navrata boravila na univerzitetima u Njemačkoj. Kao stipendista DAAD-a boravila je na istraživanjima u Institutu za njemački jezik u Mannheimu, gdje je objavila i knjigu Adjektive und Partikeln u seriji Deutsch im Kontrast. Realizovala je i istraživački projekat u okviru programa Erasmus Sunbeam na Univerzitetu u Zadru. Član je istraživačkog tima FzDiMOS Univerziteta u Regensburgu. Ima zvanje redovnog profesora. Tokom 2017. godine obnašala je funkciju v.d. dekana Filozofskog fakulteta, a potom i v.d. prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli.

 

Google Scholar profil