Dr. sc. Melisa Husarić, vanredna profesorica

Melisa Husarić rođena je 1982. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Srebreniku, a srednju Učiteljsku školu u Tuzli. Diplomirala je 2004. godine na studijskom odsjeku Pedagogija-psihologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Svoje postdiplomsko obrazovanje je nastavila na istom univerzitetu. Magistarski rad “Prisutnost simptoma poremećaja hranjenja i depresivnosti kod adolescenata” odbranila je 2010. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom: “Porodični odnosi i elementi samopoimanja kao prediktori odstupajućih navika hranjenja adolescenata” je odbranila 2015. godine. Profesionalni angažman započinje na poslovima pedagoga-psihologa u JU Osnovnoj školi “Duboki Potok”, Srebrenik, a nastavlja ga na odsjeku Pedagogija-psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, najprije na poslovima asistenta, višeg asistenta, a potom nastavnika. Od 2021. godine u zvanju je vanredne profesorice za užu naučnu oblast “Psihologija” i izvodi nastavu na različitim studijskim programima I i II ciklusa studija  Filozofskog fakulteta u Tuzli. Radi na kolegijima: Psihologija obrazovanja, Psihologija mentalnih poremećaja, Psihologija emocija i motivacije, Uvoda u razvojnu psihologiju. Učestvovala je u radu komisija za ocjenjivanje i odbranu više diplomskih,  magistarskih radova, završnih magistarskih radova, te u radu brojnih drugih naučnih i stručnih komisija.

Kao  istraživač učestvovala na projektima: Psihološki problemi i mentalno zdravlje studenata i Psihološki faktori povezani sa namjerom iseljavanja mladih iz Bosne i Hercegovine: osobine ličnosti, stavovi, vrijednosti i percepcija (ne)sigurnosti i subjektivnog blagostanjakoji su realizirani na Univerzitetu u Tuzli, a podržani od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.Istraživački interes joj je usmjeren na polje kliničke psihologije, razvojne psihologije, psihologije obrazovanja. Objavila je jednu knjigu. Trenutno obavlja ulogu voditeljice studijskog odsjeka Pedagogija-psihologija.

 

Google Scholar profil