Dr. sc. Mirza Mahmutović

Mirza Mahmutović je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Diplomirao je na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli (2004.), kao jedan od trinaest studenata generacije Univerziteta u Tuzli. Za uspjeh ostarenog tokom studija nagrađen je i sa tri Srebrene i jednom Bronzanom  plaketom. Magistrirao (2008.) je i doktorirao (2013.) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, čime je stekao zvanje magistra, odnosno, doktora žurnalističkih nauka.

Od 2005. godine radi na Univerzitetu u Tuzli, gdje je bio biran u zvanje asistenta, potom višeg asistenta i docenta, a trenutno u zvanju vanrednog profesora izvodi nastavu na I i II ciklusu studija na predmetima iz oblasti radijskog i televizijskog novinarstva, novinarske fotografije kao i etike javnog komuniciranja. Bio je voditelj Odsjeka za žurnalistiku na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od 2017. godine obnaša dužnost pomoćnika urednika međunarodnog naučnog časopisa Društvene i Humanističke studije - DHS, a od 2018. godine član je redakcije međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi.

Publicirao je, u koautorstvu sa dr. sc. Vedadom Baraković, knjige Posredovanje seksualnog nasilja (2017.) i Osnovi radijskog novinarstva (2013.), poglavlja u knjigama Informisanje internetske generacije (2016.) i  Konstrukcija kulturnog identiteta i ključni razvoj unutar nacionalnih projekata u Bosni i Hercegovini (2011.), više znanstvenih radova, sudjelovao u nekoliko domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekta, izlagao na više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija te bio recenzent za nekoliko međunarodnih naučnih časopisa. Za knjigu Osnovi radijskog novinarstva dobio je 2014. godine međunarodnu nagradu „Dialogos“ za najbolju knjigu u oblasti teorije i kulture medije. Područja njegova istraživanja su studije novinarstva, medija i kolektivnih memorija, radija te teorije medijskih istraživanja.

 

Google Scholar profil