Mr. sc. Nusreta Salić

     Nusreta Salić rođena je u Doboju 07. 07. 1978. godine. Osnovnu školu završila je u Schoenbergu (Njemačka), a Srednju ekonomsku u Doboj Istoku. Nakon završene srednje škole upisuje studij socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.  Diplomirala je 2005. godine i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli 2007. godine izabrana u zvanje asistenta iz uže naučne oblasti Socijalna patologija na Odsjeku za socijalni rad. 2008. godine zasnovala je radni odnos na Univerzitetu u Tuzli. U akademskoj 2009/10. godini upisuje postdiplomski studij na Odsjeku za socijalni rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Magistrirala je 2013. godine na temu Socijalni uzroci nasilja nad licima treće životne dobi na području Tuzlanskog kantona u periodu 2006-2010. godine, te iste godine izabrana u zvanje višeg asistenta na užu naučnu oblast Posebna područja socijalnog rada. 2015.godine upisala je Interdisciplinarni doktorski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, istraživačko polje socijalni rad i trenutno je upisana u peti semestar.

 

Objavljene knjige

 

2016. Socijalna gerontologija, OFF-SET, Tuzla. 

2015. Uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj meloljetničke delinkvencije u postratnoj Bosni i Hercegovini, OFF-SET, Tuzla. 

2012. Percepcija i stavovi uposlenika o stanju u organizacionim jedinicama MUP-a Tuzlanskog kantona, Grin doo Gračanica.

 

Objavljeni naučni radovi

 

2016. Cjeloživotno učenje kao faktor u smanjenju siromaštva, DHS - Društvene i humanističke studije: časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli,  ISSN 2490-3604, broj 1, str. 383 – 400, Vol. I, Tuzla.

2015. Počinioci nasilja nad starijim osobama. Novi Muallim. Br. 65. 40-47.

2015. Social and economic causes of eldery violence in Bosnien society, in: Violence against the eldery Challenges-Research-Action, Toronto: European Association of Schools of Social Work.

2104. Socijalne institucije u Bosni i Hercegovini: Ko brine o socijalnim kategorijama, Novi Muallim, Br. 58. 25-31. 

2012. Uloga socijalnog radnika u radu s ovisnicima o alkoholu – analitički pristup. Zbornik radova, Prvi alkohološki simpozij Bosne i Hercegovine s međunarodinim učešćem, pod nazivom ‘’Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja“, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, ISBN 978-9958-623-03-5, 23.-24. 4. 2010, str.139-149, Tuzla.

2010. Odnos socijalne gerontologije i socijalne patologije - analitički pristup. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Međunarodna znanstvena konferencija ‘’Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost u zaštiti i promicanju ljudskih prava“, Mostar : Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. str. 119-127.

2009. Socijalna integracija povratnika na područje sjeveroistočne BiH, Zbornik radova “Socijalna reintegracija”, str. 26–35, Vol. 9. publikovan u okviru projekta ''Poboljašanje socijalnih službi i uloge istraživanja u obalsti socijalnog rada'' u saradnji Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Basel – Švicarska. Tuzla

2009. Ispitivanje problema socijalnih institucija i organizacija u radu na povratku žrtava nasilja u lokalnu zajednicu na području Tuzlanskog kantona, Zbornik radova “Socijalna reintegracija” str. 17 - 25. Vol. 8. publikovan u okviru projekta ''Poboljašanje socijalnih službi i uloge istraživanja u obalsti socijalnog rada'' u saradnji Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Basel – Švicarska, Tuzla.

2008. Razumijevanje kockanja kao socijalnopatološke pojave. Zbornik radova br. 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 291–308.

 

 Međunarodni naučno-istraživački projekti:

 

  1. Poboljšavanje transdisciplinarnih istraživanja i saradnje u socijalnom planiranju u vezi sa maloljetničkom delinkvencijom u kontekstu Bosne i Hercegovine - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2014 – 2016. godine,  Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni: Institut za socijalno planiranje i urbani razvoj Univerziteta primijenjenih znanosti i umjetnosti sjeverozapadne Švicarske Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko-rahabilitacijskog fakultet), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Vive Žene Tuzla.  
  2.  Uticaj različitih konteksa socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini – preporuke za prevenciju i intervencije - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2010 -2013. godine,  Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni Univerzitet primijenjenih znanosti Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko-rahabilitacijskog fakultet) i Vive Žene Tuzla, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Švicarske sa zemljama zapadnog Balkana.  
  3.  Poboljšanje socijalnih službi i uloga istraživanja u oblasti socijalnog rada - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2008-2009. godine, Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni Univerzitet primijenjenih znanosti Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko-rahabilitacijskog fakultet) i Vive Žene Tuzla, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Švicarske sa zemljama zapadnog Balkana.