Na Odsjeku Filozofija- Sociologija se izvode dva studijska programa na prvom cikusu studija: Filozofija- Sociologija i Politologija.

 

FILOZOFIJA - SOCIOLOGIJA

Studijski programi Filozofija - Sociologija je organizovan kao redovni i vanredni studij u skladu sa Zakonom o Visokom obrazovanju TK. Prvi ciklus studija traje četiri (4) godine (8 semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova. Studijska godina se organizuje u dva semestra (zimski i ljetni), od kojih svaki ima 15 nastavnih sedmica.

 

Diploma i zvanje

Završetkom I ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje BACHELOR  FILOZOFIJE - SOCIOLOGIJEa u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanja naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koji donosi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog Kantona.

 

Kompetencije koje se stiču diplomom

Zavšetkom Prvog (I) ciklusa studija „Filozofija - sociologija“ student/ica stiče osnovna teorijska - empirijska, metodološka i analitička znanja i vještine, koji ih osposobljavaju za rad i uspješan nastavak studiranja Filozofije - sociologije i drugih srodnih studija.

               Nakon završetka Prvog (I) ciklusa studija „Filozofija - sociologija“, studenti su osposobljeni da rade sljedeće poslove:

  • Da samostalno izvode nastavu iz nastavnih predmeta: Filozofija, Logika, Etika, Estetika, Sociologija, Demokratija i ljudska prava, Kultura religija i srodnih nastavnih predmeta u srednjim i osnovnim školama;
  • Da samostalno obavljaju filozofska i sociološka istraživanja u svim sferama društvene stvarnosti;
  • Da samostalno ili pak u stručnim timovima učestvuju i izradi socioloških projekata iz oblasti: proizvodnje urbanog planiranja, demografske, socijalne, kulturno - umjetničke, sportske i zdravstvene politke, političkog marketinga i medijske politike;
  • Da samostalno kreiraju i realiziraju istraživanja u oblasti filozofije - sociologije za potrebe raznih društvenih institucija i ustanova, a prije svega za institucije društvenog i političkog planiranja;
  • Da samostalno rade u institucijama socijalne zaštite (općinski centri za socijalni rad, savjetovališta za mlade, brak i porodicu), kazneno - popravnim zavodima (zatvorenog, polutovorenog i otvorenog tipa), disciplinskim centrima, geriatrijskim ustanovama;
  • Da samostalno rade u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, pedagoškim zavodima, ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje, u institucijama kulture, socijalno - humanitarnim organizacijama, sportskim kolektivima, u institucijama za društvenu zaštitu djece, u službama i institucijama za zapošljavanje, u ustanovama zdravstvene djelatnosti.

 Nakon završetka I ciklusa studija, student/ica stiču uslove za nastavak školovanja na II ciklusa studija.

 POLITOLOGIJA

Studijski programi Politologija je organizovan kao redovni i vanredni studij u skladu sa Zakonom o Visokom obrazovanju TK. Prvi ciklus studija traje četiri (4) godine (8 semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova. Studijska godina se organizuje u dva semestra (zimski i ljetni), od kojih svaki ima 15 nastavnih sedmica.

 

Diploma i zvanje

Završetkom I ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje BACHELOR  POLITOLOGIJE, a u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanja naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koji donosi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog Kantona.

 

Kompetencije koje se stiču diplomom

Završetkom prvog (I) ciklusa studija, Politologije, usmjerenje međunarodni odnosi i diplomatija, student/ica stiče osnovna teorijska - empirijska, metodološka i analitička znanja i vještine, koji ih osposobljavaju za rad i uspješan nastavak studiranja Međunarodnih odnosa i diplomatije i drugih srodnih studija.

Nakon završetka Prvog (I) ciklusa studija, Politologije, usmjerenja međunarodni odnosi i diplomatija, studenti su osposobljeni da rade sljedeće poslove:

- stručnjaci za rad u diplomatiji, institutima koji se bave međunarodnim odnosima  i drugim organima i institucijama koje rade u oblasti  međunarodnih odnosa i vanjske politike, ali i međunarodnim odjeljenjima političkih stranaka i velikih privrednih firmi.

- stručnjaci za rad u oblasti međunarodnih,  političkih i ekonomskih odnosa, međunarodnog prava i međunarodnih organizacija, evropskih, balkanskih, američkih i drugih regionalnih studija, studija bezbjednosti, studija mira i pratećih disciplina.

- stručnjaci sa znanjem osnovnih politoloških disciplina, ovladat će i najvažnijim saznanjima iz teorije i prakse  više disciplina međunarodnih odnosa, kao i sposobnostima i vještinama potrebnim za uspješno profesionalno učešće u aktivnostima u vezi s različitim učestvovanjem naše države u međunarodnim procesima.

- da uspješno obavljaju poslove kao što su: analitičar međunarodnih odnosa u službama najviših državnih organa, međunarodnih privrednih organizacija i korporacija, službenik Ministarstva inostranih poslova i drugim ministarstvima i direkcijama srodnog karaktera, diplomata na radu  u diplomatsko – konzularnim predstavništvima, stručnjak angažovan na uključivanju Bosne i Hercegovine  u evropske i evro-atlanske integracije, kao i za rad u različitim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Nakon završetka i ciklusa studija, student/ica stiču uslove za nastavak školovanja na II ciklusa studija.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za filozofiju-sociologiju
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 306 338
Fax: + 387 35 306 332
email: filozofija.sociologija@untz.ba


Voditelj odsjeka
: dr. sc. Midhat Čaušević, docent
email: midhat.causevic@unitz.ba

Pitajte nas